Recepta na sukces

Projekt “Recepta na sukces”

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 22 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar Łódzkiej Aglomeracji, poprzez realizację w okresie 01.05.2021 – 31.07.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

  • wsparcie psychologa/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej
  • szkolenia komputerowe 120 h(stypendium szkoleniowe – 1152,00 zł)
  • szkolenia zawodowe min. 80 h (stypendium szkoleniowe – min. 768,00 zł)
  • 5-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1440,00 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: konsultacje z doradcą zawodowym (w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji), psychologiem/coachem/socjoterapeutą, warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej, szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy.

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 9,60 zł/h na następujących formach wsparcia: szkolenie komputerowe ECDL, szkolenie zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 1440,00 miesięcznie. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 75 % uczestników nabędzie kompetencje bądź kwalifikacje po opuszczeniu programu

min. 72 % uczestników podejmie zatrudnienie po puszczeniu programu (osoby niepełnosprawne 12 %)

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w dniu 01.07.2021 r.

Trwa rekrutacja do I grupy projektu! 

Harmonogram:

EDYCJA I GRUPA I

  • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.07.2021
  • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  Wkrótce  Szczegółowy harmonogram IŚR

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 436 572,44 zł, dofinansowanie UE: 414 743,81 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.