MILOWY KROK W PRZYSZŁOŚĆ!

Projekt “Milowy krok w przyszłość!”

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 20 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar ŁOM (w tym min. 5 osób z obszaru rewitalizacji Łodzi), poprzez realizację w okresie 01.04.2020 – 28.02.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

  • wsparcie psychologa/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej
  • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
  • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
  • 4-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1033,70 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: konsultacje z doradcą zawodowym (w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji), psychologiem/coachem/socjoterapeutą, warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej, szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy.

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,89 zł/h na następujących formach wsparcia: szkolenie komputerowe ECDL, szkolenie zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 1033,70 miesięcznie. 

Planowane do osięgnięcia rezultaty Projektu:

min. 34 % uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu

min. 70 % uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczęniu programu

min. 75 % uczestników podejmie zatrudnienie po puszczeniu programu

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji Projektu

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin Projektu

AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja do projektu została wstrzymana z powodu panującej pandemii. O wznowieniu poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej.

Od 01.06.2020 r. rekrutacja do projektu została wznowiona.

HARMONOGRAM WSPARCIA

  • w dniach 03.08.2020-07.08.2020 w godzinach 8:30-17:30 zaplanowano indywidualne wsparcie doradcy zawodowego w celu określenia IŚR. Adres przeprowadzenia doradztwa: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10.

Harmonogram:

EDYCJA I GRUPA I

EDYCJA I GRUPA II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 407 485,20 zł, dofinansowanie UE: 387 110,94 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.