CZAS NA ZMIANY

PROJEKT „Czas na Zmiany

CZAS REALIZACJI: 15/05/2019 – 14/11/2020.

CEL: Wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących na rynku pracy wśród 50 osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (min. 25 osób), z obszaru m. Łodzi i powiatów: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, przez kompleksowe wsparcie outplacementowe obejmujące formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

PLANOWANE FORMY WSPARCIA: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo psychologiczne, szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, szkolenia oraz doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie bezzwrotne (którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę), wsparcie pomostowe: pomoc finansowa wypłacana miesięcznie oraz indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym, pośrednictwo pracy.

Projekt “Czas na zmiany” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 004 684 zł, w tym dofinansowanie UE: 914 262,61 zł.

_______________________________________________________________________________________________

ŚCIEŻKA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ŚCIEŻKĄ WSPARCIA ZE STUDIAMI PODYPLOMOWYMI

Do rekrutacji zapraszamy pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych. W ramach projektu oferujemy:

– doradztwo zawodowe i konsultacje z psychologiem,

– dofinansowanie studiów podyplomowych (śr. 4 200 zł),

– pośrednictwo pracy

01.10.2019 – Zakończyliśmy rekrutację dp Projektu.

Studia podyplomowe muszą się odbywać na terenie województwa łódzkiego. Przy wyborze studiów podyplomowych prosimy mieć także na uwadze datę ich zakończenia – Projekt kończy się w listopadzie 2020 roku, zatem wybrane przez Państwa studia powinny trwać 2 semestry (zimowy+letni). Najpóźniej do października 2020 roku powinniście Państwo być w posiadaniu dyplomu poświadczającego pozytywne zakończenie studiów.

Wsparciem obejmiemy 25 osób.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu od 27.05.2019. Prosimy dołączyć do niego kopię umowy o pracę (lub zlecenie)/świadectwo pracy, a także oświadczenie pracodawcy/zleceniodawcy dotyczące Państwa sytuacji zatrudnieniowej (np. informacja dotycząca likwidacji szkoły/ oświadczenie o zamiarze nieprzedłużenia umowy o pracę/zlecenie).

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, aż do zebrania 25 osób, które zakwalifikują się do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie pracodawcy

Oświadczenie zleceniodawcy

17.06.2019r. rozpoczęło się doradztwo zawodowe połaczone z przygotowaniem IPD (Indywidualnego Planu Działania). Spotkania z doradcą odbywały się do 21.10.2019. Ze wsparcia doradcy zawodowego skorzystało 26 Uczestników Projektu (20K,6M).

19.08.2019r. rozpoczęło się indywidualne poradnictwo psychologiczne. Konsultacje psychologiczne odbywały się do 25.10.2019. Ze wsparcia psychologów skorzystało 25 Uczestników Projektu (19K, 6M).

25 Uczestników Projektu (19K, 6M) do 31.10.2019 podjęło studia podyplomowe na wybranych przez siebie kierunkach.

________________________________________________________________________________________________

ŚCIEŻKA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM ZAWODOWYM OBEJMUJĄCYM SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE

Do rekrutacji zapraszamy osoby, które:

 • utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • są przewidziane do zwolenienia z przyczyn niedotyczących pracownika, a ich umowy o pracę/umowy cywilno-prawne wygasną do momentu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

W ramach projektu oferujemy:

-doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,

-szkolenia zawodowe,

-3-miesięczne staże zawodowe,

-pośrednictwo pracy

Wsparciem zostanie objętych 15 osób.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu od 04.11.2019. 

Regulamin rekrutacji dla osób zainteresowanych przekwalifikowaniem

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej

Oświadczenie pracodawcy dla osób zwolnionych

29.01.2020r. rozpoczęły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu określenia IPD.

30.01.2020r. rozpoczęto indywidualne konsultacje psychologiczne dla Uczestników Projektu.

 •  03.02.2020-14.02.2020r. –  szkolenie zawodowe “Kadry i płace z elementami rachunkowości”
 •  05.02.2020-18.02.2020r. –  szkolenie zawodowe “Technik grafiki i poligrafii cyfrowej”
 •  01.06.2020-16.06.2020 r. – szkolenie zawodowe “Kadry i płace z elementami rachunkowości”
 •  22.06.2020-03.07.2020 r. – szkolenie zawodowe “Kadry i płace z elementami rachunkowości”
 •  17.08.2020-31.08.2020 r. – szkolenie zawodowe “Kadry i płace z elementami rachunkowości”
 •  03.09.2020-24.09.2020 r. – szkolenie zawodowe “Pracownik biurowy z elementami grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej”
 •  24.09.2020-16.10.2020 r –  szkolenie zawodowe “Pracownik poligrafii cyfrowej i grafiki komputerowej”
 •  06.10.2020-30.10.2020 r. – szkolenie zawodowe “Kadry i płace z elementami rachunkowości”

Adres odbywania szkoleń: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10.

_________________________________________________________________________________________________

ŚCIEŻKA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Do rekrutacji zapraszamy osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz spełniają przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:

 • są kobietami
 • mają niskie kwalifikacje (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
 • mają mniej niż 30 lat
 • mają więcej niż 50 lat

W ramach projektu oferujemy:

-doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,

-doradztwo indywidualne i szkolenia dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

-bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 26 000 zł na otworzenie działalności gospodarczej,

-wsparcie pomostowe (indywidualne usługi doradcze i comiesięczna pomoc finansowa w wysokości do 2000 zł przez 12 miesięcy)

Wsparciem zostanie objętych 10 osób (6K,4M).

AKTUALNOŚCI:

Do połowy listopada 2019r. 10 Uczestników Projektu (4K, 6M) zarejestrowało swoje firmy.

W pierwszych dniach grudnia 10 Uczestników Projektu (4K, 6M) otrzymało dotacje oraz pierwsze wsparcie pomostowe. Finansowe wsparcie pomostowe będzie wypłacane Uczestnikom co miesiąc przez okres 12 miesięcy od otworzenia działalności gospodarczych.

  • 06.11.2019 Załączamy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na otworzenie działalności gospodarczej. 

Lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji

 • 07.10.2019 Termin naboru bieznesplanów to 14.10.2019-25.10.2019 w godzinach 9:00-15:00.

 • 24.09.2019 Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową do projektu “Czas na zmiany” (ścieżka dotacyjna)

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

 • 20.09.2019 15:00 Zamknięto rekrutację do Projektu. 
 • 20.09.2019 14:25 Wydłużamy proces rekrutacji do Projektu “Czas na zmiany”. 
 • 19.09.2019 Poniżej zamieszczamy Listę Rankingową osób zakwalifikowanych do Projektu. Na dzień 19.09.2019.

LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

 • 18.09.2019 Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia w projekcie.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

BIZNESPLAN

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

OŚWIADCZENIE VAT

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

 • 16.09.2019  Zamknięto wznowioną rekrutację do projektu. 
 • 13.09.2019 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ “ABC Małego Biznesu”

Przedstawiamy wstępny harmonogram szkoleń „ABC Małego Biznesu”:

 • 20.09.2019 r. (piątek) w godzinach 12:30-18:30 – Podstawy księgowości
 • 21.09.2019 r. (sobota) w godzinach 9:00- 15:00 – Podstawy księgowości
 • 23.09.2019 r (poniedziałek) w godzinach 9:00-15:00 – Podstawy księgowości
 • 24.09.2019 r. (wtorek) w godzinach 10:00-18:00 – Biznesplan i marketing
 • 25.09.2019 r. (środa) w godzinach 10:00-18:00 – Biznesplan i marketing.

*Harmonogram może ulec zmianie.

Zajęcia odbywają się w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 10.

 • 11.09.2019: INFORMACJA O WZNOWIENIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Wznawiamy rekrutację do projektu. Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu w dniach 12.09.2019-18.09.2019 (w godzinach 9:00-15:00). Przypominamy, że formularz rekrutacyjny i regulamin rekrutacji są do pobrania poniżej. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji – w sytuacji kiedy złożony formularz rekrutacyjny przejdzie pozytywnie ocenę formalną, a następnie przejdzie pozytywnie ocenę merytoryczną.

Od 10.09.2019r. rozpoczęliśmy Doradztwo Zawodowe połączone z przygotowaniem IPD oraz Poradnictwo Psychologiczne dla Uczestników Projektu. Zakończenie wyżej wymienionego wsparcia planujemy na 20.09.2019.

 • 06.09.2019: Poniżej załączamy wstępną listę rankingową w ramach projektu “Czas na zmiany”.

Wstępna lista rankingowa

Osoby zamieszczone na liście zostały zakwalifikowane do projektu.

 • 22.08.2019 r. 15:00      Nabór formularzy rekrutacyjnych został zakończony.
 • 24.07.2019 r.

Poniżej zamieściliśmy dokumenty rekrutacyjne do ścieżki dotacyjnej. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać, wypełnić komputerowo, wydrukować, parafować na każdej stronie oraz podpisać w wyznaczonym miejscu.

Wypełnione formularze rekrutacyjne należy złożyć w Biurze projektu (ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro IV – Sekretariat) DOPIERO w terminie: 07.08.2019 r. – 22.08.2019 r. w godzinach pracy Biura projektu 9:00-15:00. Z momentem wpłynięcia 15 formularza rekrutacyjnego, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Dodatkowo prosimy o dostarczeniewraz z formularzem rekrutacyjnym dokumentu potwierdzającego, że umowa została została zakończona z przyczyn niedotyczących pracownika (świadectwo pracy lub zaświadczenie byłego pracodawcy) oraz w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności oraz w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy dokument potwierdzający rejestrację.

Reszta dokumentów jest do wglądu.

Regulamin rekrutacji (do wglądu)

Formularz rekrutacyjny (do pobrania)

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (do wglądu)

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (do wglądu)

Karta rozmowy rekrutacyjnej (do wglądu)

Zaświadczenie byłego pracodawcy (do wglądu)

__________________________________________________________________________________________________

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu:

Mailowego – centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl,

Telefonicznego – 507 794 982, [42] 674 44 66,

Osobistego – Biuro Projektu.

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.