ROZEZNANIE RYNKU NR SZZ/10.2.2 – SZKOLENIA INDYWIDUALNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU “CZAS NA ZMIANY”

Łódź dnia 29.01.2020

ROZEZNANIE RYNKU NR SZZ/10.2.2

W związku z realizacją projektu pn. „Czas na zmiany” przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEiRON zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie:

  1. PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji CEiRON

Adres biura projektu: 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10 (IV piętro)

Charakterystyka przedmiotu zlecenia

  1. Przeprowadzenie SZKOLEŃ ZAWODOWYCH (indywidualnych) zakończonych egzaminem dla uczestników projektu, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu/ osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Zamieszkujących na obszarze Łodzi i powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim, pabianickim i zgierskim.

SZCZEGÓŁOWY OPIS:

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej dot. szkoleń i kursów zawodowych zakończonych egzaminem (na podstawie Indywidualnego Planu Działania) dostosowanej do predyspozycji i możliwości uczestników) w wymiarze śr. 100 h na grupę (nie mniej niż 60 godz. aby osiągnąć wysoki poziom wsparcia), min. 17 h w tygodniu, śr. 6h/dzień.

  1. a) W skład usługi szkoleniowej wchodzi zapewnienie po stronie Wykonawcy:

 Kadry trenerskiej

 Cateringu (przerwa kawowa + ciepły posiłek)

 Materiałów szkoleniowych

 Przeprowadzenie egzaminu

 Sali szkoleniowej (z komputerami i odpowiednim oprogramowaniem)

EFEKTY SZKOLENIA:

  1. a) W przypadku szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kompetencji, fakt ten będzie weryfikowany w ramach następujących etapów zg. z wytycznymi: ETAP I (zakres), ETAP II (wzorzec),ETAP III (ocena), ETAP IV (porównanie).
  2. b) W przypadku szkoleń zawodowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realiz. progr. na l. 2014-2020, fakt ten będzie weryfikowany na podst. otrzymania uznanego certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Planowana tematyka szkoleń zawodowych:

L.p. Tematyka Okres szkolenia Ilość uczestników
1. Kadry, płace z elementami rachunkowości

 

02/2020 Około 1 osoba
2. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 02/2020 Około  1 osoba

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW:

1.Posiadają wykształcenie wyższe /zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia/szkolenia zawodowego 2. Posiadają min. 2 letnie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie objętym tematyka szkolenia zawodowego 3. Posiadają wpis do RIS ( Rejestr Instytucji Szkoleniowych)

  1. Zleceniobiorcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego wynoszący 276 godzin miesięcznie – zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  2. Wykonawca przeprowadzi usługę zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ( zgodnie z potrzebami)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ:

Ofertę cenową należy składać do Biura Projektu , 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10 (IV piętro) w godzinach pracy biura ( 9:00-15:00) w dni robocze od poniedziałku do piątku lub e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Adres do korespondencji: 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10

Dane kontaktowe: tel. 42 674-44-66

Zleceniobiorca zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego.

Niniejsze zapytanie pozwoli na określenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach rozeznania rynku, z tego względu prosimy o podanie szacunkowego kosztu w załączonym formularzu wyceny, nawet jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani realizacja usługi.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenie jej za pośrednictwem poczty (listem poleconym)/ osobiście lub przesłanie na adres e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

Potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się w/w informacją.

 

____________________________________________________________

miejscowość i data Podpis osoby otrzymującej.

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.