AKCJA-DOTACJA

PROJEKT „AKCJA-DOTACJA

Cel projektu:

Zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.03.2021 r. – 31.05.2023 r. wśród 69 osób (30 osób w I Edycji projektu, 26 osób w II Edycji, 13 osób w III Edycji) pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie łódzkim na Łódzkim Obszarze Metropolitarnym (m. Łódź lub powiat: brzeziński, pabianicki, zgierski, łódzki wschodni) i zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą na obszarze ŁOM.

*Liczba uczestników w danej Edycji może ulec zmianie

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie ŁOM i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do min. 1 z niżej wymienionych grup:

 • osoby w wieku 50+
 • osoby długotrwale bezrobotne (nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy i więcej)
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, ponadgimnazjalne (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

   * wykształcenie policealne nie zalicza się do niskich kwalifikacji.

Minimum 75% uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkujące na terenie powiatu pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego lub łódzkiego wschodniego.

Po szkoleniach maksymalnie 80% uczestników projektu podejmie własna działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez min. 12 miesięcy otrzymując wsparcie finansowe.

Całkowita wartość projektu: 3 629 170,46 zł. Kwota dofinansowania UE: 3 084 794,89 zł. Kwota dotacji celowej 435 500,45 zł.

 

W ramach projektu:

 • Bezzwrotna jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł w formie stawki jednostkowej (m.in. na zakup środków trwałych).
 • Wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy, do 2 600,00 zł/miesiąc netto na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (m.in. ZUS, księgowość, czynsz, reklama).
 • Wsparcie szkoleniowe (szkolenia z zakresu prawa, księgowości, marketingu, warsztaty z tworzenia biznesplanu, indywidualne zajęcia z doradcą biznesowym).

 

Kontakt: +48 507 794 982, 42 674 44 66

______________________________

AKTUALNOŚCI:

RALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA 31.05.2023 

 

III EDYCJA nabór zakończony

27.04.2022

Publikujemy ostateczną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej w ramach III Edycji projektu „AKCJA-DOTACJA”.

Ostateczna lista zakwalifikowanych -> Ostateczna lista rankingowa

 

Osoby zaznaczone na zielono (9 osób z najwyższą liczbą punktów, numery na liście 1-9) – kwalifikują się do otrzymania wsparcia – Gratulujemy!

Osoba na biało (numer na liście 10) – znajduje się na liście rezerwowej.

Osoby zaznaczone na czerwono (numery na liście 1-3) – uzyskały ocenę negatywną.

 

14.04.2022

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.

Wstępna lista zakwalifikowanych do otrzymania dotacji -> Wstępna lista rankingowa – III Edycja


Osoby zaznaczone na zielono (7 osób z najwyższą liczbą punktów, numery na liście 1-7) – kwalifikują się do otrzymania wsparcia i mogą już odetchnąć.

Osoby zaznaczone na biało, poniżej czerwonej kreski (numery na liście 8-10) – trafiają na listę rezerwową.

Osoby zaznaczone na czerwono – uzyskały ocenę negatywną.

Osoby z listy rezerwowej oraz osoby, które uzyskały negatywną ocenę mają prawo odwołania się od oceny. Prosimy o przesłanie maila z prośbą o udostępnienie kart oceny merytorycznej.

 

ODWOŁANIA
Odwołanie należy złożyć osobiście w godzinach pracy biura (9:00-15:00) lub przesłać mailowo na adres: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl. w terminie 15.04.2022r. – 22.04.2022r.

W odwołaniu należy wskazać elementy oceny Komisji, do których Uczestnik ma zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. Do ponownej oceny zostaną skierowane tylko biznesplany (treść odwołania nie podlega ponownej ocenie). Szczegóły zostały opisane w Regulaminie przyznawania środków na rozwój działalności.

Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zostanie stworzona i przesłana do Urzędu ostateczna lista rankingowa zawierająca max. dodatkowe 2 osoby, które zakwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego.

Dopiero po zatwierdzeniu ostatecznej listy rankingowej składającej się z max. 9 osób, dostaną Państwo informację, o terminie na zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Miłego dnia!

21.03.2022

Termin naboru Biznesplanów: 04.04.2022-05.04.2022 w godzinach 9:00-15:00

 

01.03.2022

W związku z rezygnacją formularza o numerze 36/III Edycja (powiat ościenny), do projektu wchodzi kolejny (wg punktacji) formularz tj. 9/III Edycja/2022 (powiat ościenny).

 

25.02.2022

Zamieszczamy dokumenty dotyczące przyznania wsparcia finansowego w ramach projektu. Prosimy przed rozpoczęciem szkoleń o zapoznanie się z Regulaminem oraz wzorem Biznesplanu.

 

Regulamin przyznawania środków III Edycja (do wglądu)

Załącznik nr 1 Biznesplan_kolor (do pobrania)

Załącznik nr 1 Biznesplan_czarno-biały (do pobrania)

Załącznik nr 2 karta_oceny_biznesplanu (do wglądu)

Załącznik nr 3 Umowa o udzielenie wsparcia III Edycja_kolor (do wglądu)

 

 

22.02.2022

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową w projekcie „AKCJA-DOTACJA” III EDYCJA ->OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – III Edycja

Formularze na miejscach 1-13 (zaznaczone na zielono ; powyżej↑ czerwonej kreski) zostają zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Formularze na miejscach 14-19 (poniżej↓ czerwonej kreski) oraz osoby zamieszkujące m.Łódź, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji, ale nie zakwalifikowały się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Z powodu licznych przypadków rezygnacji uczestników projektu (przed rozpoczęciem szkoleń/w pierwszych dniach szkoleń) w poprzednich edycjach projektu, możliwość zakwalifikowania się mają także osoby z listy rezerwowej. Jednak osoby te muszą dostarczyć wcześniej do Biura Projektu aktualne zaświadczenie z ZUS/PUP.

W przypadku rezygnacji  z udziału w projekcie prosimy o informację.

 

10.02.2022

Zamieszczamy wstępną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie -> WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Zagwarantowane miejsce w projekcie mają kandydaci (zaznaczone na zielono), których formularze wg punktacji na wstępnej liście rankingowej znajdują się na miejscach 1-12 z wyłączeniem pozycji 7 oraz 8.

Formularze (osób zamieszkujących m.Łódź) o numerach: 14/III/2022, 15/III/2022, 5/III/2022 mimo pozytywnej oceny trafiają na listę rezerwową ze względu na osiągnięcie limitu osób zamieszkujących m.Łódź (max. 2 os. zamieszkujące m.Łódź w ramach III Edycji).

Kandydaci, których formularze wg punktacji na wstępnej liście rankingowej znajdują się na miejscach 7,8 oraz 13-22 mają możliwość odwołania się od oceny merytorycznej.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji:
„VIII. Zakwalifikowanie do udziału w projekcie
5. Na wstępnej liście rankingowej 25 osób w przypadku I i II Edycji oraz 10 osób w przypadku III Edycji z największą liczba punktów zostaje zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby, które uzyskały wynik pozytywny, a znalazły się na liście rezerwowej mają prawo do wniesienia odwołania.”

 

Po procedurze odwoławczej, po dokonaniu ponownej oceny, sporządzana zostanie ostateczna lista rankingowa, uwzględniająca dodatkowe 3 osoby z najwyższą liczbą punktów.
Ostateczna lista rankingowa będzie składać się łącznie z 13 osób (10 osób z najwyższą punktacją ze wstępnej listy rankingowej oraz 3 osób z najwyższą punktacją po procedurze odwoławczej) – w tym max. 2 os. zamieszkujące m. Łódź
W przypadku braku wniesienia odwołań, lista rankingowa pozostaje bez zmian.
Po opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie (13 osób z najwyższą liczbą punktów- w tym max 2 os. z m.Łodzi) odbędą szkolenia zaplanowane na marzec 2022r. -> HARMONOGRAM SZKOLEŃ- EDYCJA III

Zgodnie z regulaminem:
„IX. Procedura odwoławcza i zakwalifikowanie się do projektu
9. W przypadku procedury odwoławczej, po dokonaniu ponownej oceny, sporządzane są ostateczne listy rankingowe, uwzględniające dodatkowe 5 osób w przypadku I Edycji, 1 osobę w przypadku II Edycji oraz 3 osoby w przypadku III Edycji z najwyższą liczbą punktów. Ostateczna lista rankingowa będzie składać się łącznie z 30 osób w ramach I Edycji, 26 osób w ramach II Edycji oraz 13 osób w ramach III Edycji.

II. Uczestnicy projektu.
8. Minimum 75% uczestników/-czek (min. 52 osoby) w ramach trzech Edycji stanowić będą osoby zamieszkujące na terenie powiatów: brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni lub zgierski.
9. W ramach trzech Edycji może zostać zakwalifikowanych do projektu max. 17 osób zamieszkujących miasto Łódź, którzy uzyskali najwyższa liczbę punktów w procesie rekrutacji.„
(Do projektu zakwalifikowano osoby zamieszkujące m.Łódź: I Edycja 8os.; II Edycja 7os.; III Edycja 2os.)

W przypadku rezygnacji uczestnika projektu zamieszkującego powiat ościenny, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej zamieszkująca również powiat ościenny.

W przypadku, kiedy rezygnację złoży osoba zamieszkująca m.Łódź zakwalifikowana do udziału w projekcie (formularze z miejsc na liście 1-13), na jej miejsce wchodzi, kolejny kandydat (wg ilości punktów) niezależnie od miejsca zamieszkania (m.Łódź lub powiat ościenny).

MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA
1. Każdy kandydat, który został oceniony pozytywnie, ale znalazł się na liście rezerwowej ma prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej w terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji o wynikach.
Termin składania odwołań: 11.02.2022 – 17.02.2022 do godz. 15:00.

2. Odwołania należy złożyć w biurze projektu (osobiście lub mailowo) wskazując elementy oceny merytorycznej, do których kandydat ma zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem (po wcześniejszym złożeniu mailowo prośby o udostępnienie skanu oceny merytorycznej).
3. W przypadku potwierdzenia istotnych uchybień w procesie oceny merytorycznej, formularz rekrutacyjny zostanie skierowany do ponownej oceny przez dwóch innych członków Komisji Rekrutacyjnej.

PROCES ODWOŁAWCZY
1. W procesie ponownej oceny nie będą brane pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia, w tym te przedstawione w odwołaniu. Procedura odwoławcza polega na ponownej ocenie tego samego formularza rekrutacyjnego.
2. Odwołanie weryfikowane będzie w przeciągu 5 dni roboczych.
3. W wyniku odwołania kandydat może otrzymać niższą, równą lub wyższą liczbę punktów niż w przypadku pierwszej oceny.
4. Ocena przeprowadzona w wyniku procedury odwoławczej jest ostateczna i nie ma względem niej odwołania.

 

 

09.02.2022

Wstępna lista rankingowa zostanie opublikowana 10.02.2022 r.

Planowane rozpoczęcie stacjonarnych szkoleń 01.03.2022 r. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

 

31.01.2022

Informujemy, że po ocenie merytorycznej:

– 22 formularze – otrzymały ocenę pozytywną
– 2 formularze – otrzymały ocenę negatywną (38/III Edycja/2022 oraz 45/III Edycja/2022)
– 1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie (7/III Edycja/2022)

Formularze rekrutacyjne osób, które otrzymały pozytywną ocenę z części merytorycznej przechodzą do następnego etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą.

 

20.01.2022

Uwzględniając dwie wcześniejsze edycje projektu, w III Edycji:

– 13 osób zostanie zakwalifikowanych na szkolenia (w tym max 2 z m.Łodzi)
– 9 osób otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Regulamin przyznawania środków III Edycja 20.01.2022  (do wglądu)
Regulamin rekrutacji III Edycja 20.01.2022 (do wglądu)

 

19.01.2022

Informujemy, że kolejne etapy rekrutacji będą odbywać się w następujących terminach:

– rozmowy z doradcą – od 31.01.2022r.
– rozmowy z Komisją Rekrutacyjną – od 07.02.2022r.

 

17.01.2022

W dniu 17.01.2022 (poniedziałek) o godzinie 13:12 został przyjęty ostatni Formularz rekrutacyjny do projektu. Rekrutacja do projektu została zamknięta.

Wpłynęło 5/5 poprawnych formalnie Formularzy rekrutacyjnych osób z miasta Łodzi oraz 20/20 poprawnych formalnie Formularzy rekrutacyjnych osób zamieszkujących powiaty ościenne.

 

Wyniki I etapu rekrutacji -> ocena formalna – AKCJA-DOTACJA III Edycja

Formularze z pozytywną oceną formalną przechodzą do II etapu rekrutacji (ocena merytoryczna).

Formularze z m.Łodzi o numerach: 12, 13, 17, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34 – nie były oceniane formalnie z powodu przekroczenia złożonej maksymalnej  liczby formularzy rekrutacyjnych osób z m.Łodzi (max 5 sztuk).

Wyniki oceny merytorycznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz będziemy kontaktowali się z osobami z pozytywną oceną merytoryczną w celu zaproszenia do III etapu rekrutacji (rozmowę z doradcą).

 

14.01.2022

Na dzień dzisiejszy wpłynęło 17/20 poprawnych Formularzy rekrutacyjnych z powiatów ościennych i 5/5 poprawnych Formularzy rekrutacyjnych z miasta Łodzi.

Nabór dla powiatów ościennych nadal trwa. 🙂

 

11.01.2022.

Nabór dla mieszkańców miasta Łodzi został zakończony (wpłynęło 18 Formularzy rekrutacyjnych na 5 dostępnych miejsc).

Nabór dla osób zamieszkujących powiaty ościenne (powiat łódzki wschodni, pabianicki, zgierski lub brzeziński) nadal trwa. Wpłynęło 17 Formularzy rekrutacyjnych na 20 dostępnych miejsc.

Po weryfikacji formalnej będziemy wysyłać wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia dokumentów.

 

10.01.2022
Wstępny harmonogram projektu “AKCJA-DOTACJA” III EDYCJA ->harmonogram projektu AKCJA-DOTACJA III EDYCJA

 

17.12.2021

Obszar ŁOM (Łódzki Obszar Metropolitarny) na którym należy zarejestrować działalność w ramach naszego projektu to dla przypomnienia: miasto Łódź lub powiaty łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński.

W polu dotyczącym statusu na rynku pracy należy zaznaczyć TYLKO JEDNĄ z trzech opcji (można być tylko osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy LUB tylko osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy LUB tylko osobą bierną zawodowo).

Wykształcenie ponadgimnazjalne ogólnokształcące – ukończone liceum ogólnokształcące.

Wykształcenie ponadgimnazjalne zawodowe – ukończone technikum.

Wykształcenie zasadnicze zawodowe – ukończona szkoła zawodowa.

Wykształcenie policealne – ukończona szkoła policealna.

Prosimy sprawdzić czy przy wydruku Formularza rekrutacyjnego widoczne są na górze logotypy (znak UE, herb województwa łódzkiego, znak Funduszy Europejskich, logotyp WUP).

Biuro projektu mieści się w niebieskim wieżowcu przy ul. Zawiszy Czarnego 10. Pod budynkiem jest parking płatny, bezpłatne miejsca są dostępne wzdłuż ulicy lub w uliczkach osiedlowych.

 

14.12.2021 r.

Nabór formularzy do III Edycji projektu trwać będzie od 11.01.2022 (wtorek) godz. 1000 do 24.01.2022 (poniedziałek) godz. 1400  lub do przyjęcia 25 sztuk Formularzy rekrutacyjnych (z miasta Łodzi zostanie przyjętych max. 5 Formularzy). Po wpłynięciu 25 poprawnych Formularzy rekrutacja zostanie zamknięta.

Formularze złożone przed godziną 10:00 lub po godzinie 14:00 nie będą przyjmowane.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać droga pocztową lub przesłać wiadomością e-mail na adres: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl (w formie załącznika w pliku .doc, .docx, .pdf lub innego, który można otworzyć bez ubytku/zmiany formatowania – preferowany format to plik .pdf).

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do Realizatora projektu.

Formularz musi składać się max. z 7 stron. W przypadku złożenia formularza w wersji papierowej, Formularz rekrutacyjny musi być zaparafowany i ponumerowany na każdej stronie oraz podpisany na końcu.

W przypadku braku numeru NIP, prosimy wpisać taką adnotację na Formularzu rekrutacyjnym. Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim lub zasiłku rehabilitacyjnym w dniu złożenia Formularza, nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy przesłać/donieść wymagane załączniki:
– zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym na dzień składania formularza rekrutacyjnego (dot. osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą zarejestrowaną na dzień składania formularza rekrutacyjnego (dot. osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy).
– orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Zaświadczenie z ZUS (Wniosek US-7) w zakresie braku odprowadzania składek ZUS – należy zawnioskować najwcześniej na 10 dni przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, a najpóźniej w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego.
Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wydania. Na kolejnych etapach wymagane będzie ponowne złożenie w/w zaświadczenia. Zaświadczenie można uzyskać drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE (wymagany profil zaufany) lub osobiście w oddziale ZUS.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku, który należy złożyć do ZUS. We wniosku należy jedynie wpisać swoje dane w pierwszej części oraz na końcu zaznaczyć sposób odbioru odpowiedzi, datę i podpis. Pozostałe dane są już uzupełnione. Wniosek US-7

 

Poniżej publikujemy dokumenty rekrutacyjne do III Edycji projektu. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Należy pobrać i wypełnić tylko Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny III Edycja  (do pobrania i wypełnienia)

Regulamin rekrutacji III Edycja (do wglądu)

karta oceny formalnej III Edycja (do wglądu)

karta oceny merytorycznej III Edycja (do wglądu)

Protokół z rozmowy z Komisją III Edycja (do wglądu)

Regulamin przyznawania środków (do wglądu) 20.12.2021

 

07.12.2021

Nabór formularzy rekrutacyjnych zaplanowany na drugą połowę stycznia 2022 r.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów zostaną opublikowanych w połowie grudnia 2021 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

II EDYCJA

11.01.2022

Publikujemy ostateczną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej w ramach II Edycji.

Ostateczna lista zakwalifikowanych do otrzymania dotacji ->Ostateczna lista rankingowa

Osoby zaznaczone na zielono (22 osoby z najwyższą liczbą punktów, numery na liście 1-22) – kwalifikują się do otrzymania wsparcia – Gratulujemy! 🙂

Osoby zaznaczone na czerwono (numery na liście 1-3) – uzyskały ocenę negatywną.

 

22.12.2021

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.

Wstępna lista zakwalifikowanych do otrzymania dotacji -> Wstępna lista rankingowa

Osoby zaznaczone na zielono (20 osób z najwyższą liczbą punktów, numery na liście 1-20) – kwalifikują się do otrzymania wsparcia i mogą już odetchnąć.

Osoby zaznaczone na biało, poniżej czerwonej kreski (numery na liście 21-22) – trafiają na listę rezerwową.

Osoby zaznaczone na czerwono na Liście osób z negatywną oceną – uzyskały ocenę negatywną.

Osoby z listy rezerwowej oraz osoby, które uzyskały negatywną ocenę mają prawo odwołania się od oceny. Prosimy o przesłanie maila z prośbą o udostępnienie kart oceny merytorycznej.

ODWOŁANIA
Odwołanie należy złożyć osobiście w terminie 27.12-30.12.2021 i w dniu 03.01.2022 r.  w godzinach pracy biura (9:00-15:00) lub przesłać mailowo na adres: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl.

W odwołaniu należy wskazać elementy oceny Komisji, do których Uczestnik ma zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. Do ponownej oceny zostaną skierowane tylko biznesplany (treść odwołania nie podlega ponownej ocenie). Szczegóły zostały opisane w Regulaminie przyznawania środków na rozwój działalności.

Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zostanie stworzona i przesłana do Urzędu ostateczna lista rankingowa zawierająca max. dodatkowe 3 osoby, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

Dopiero po zatwierdzeniu ostatecznej listy rankingowej składającej się z max. 23 osób, dostaną Państwo informację, o terminie na zarejestrowanie działalności gospodarczej.

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty dotyczące zakładania działalności.

Miłego dnia! 🙂

 

 

20.12.2021

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Zmianie uległa wymagana kwota zarobków od poręczycieli (wzrost wynagrodzenia minimalnego od 2022 r.) Prosimy o zapoznanie się z zapisami.  Na wyniki biznesplanów czekamy do środy 🙂

Regulamin przyznawania środków

 

23.11.2021

Nabór Biznesplanów w ramach II Edycji zaplanowany jest w terminie 6.12.2021 – 10.12.2021 w godzinach 10:00-15:00 w Biurze projektu (Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10).

 

04.11.2021

Prosimy o zapoznanie się dokumentami dotyczącymi przyznawania wsparcia finansowego w projekcie.

Regulamin przyznawania środków (do wglądu)

Załącznik nr 1 Biznesplan – czarno-biały (do pobrania)

Załącznik nr 1 Biznesplan – w kolorze  (do pobrania)

Załącznik nr 2 Karta oceny biznesplanu (do wglądu)

Załącznik nr 3 Umowa o udzielenie wsparcia (do wglądu)

 

03.11.2021

Harmonogram grupowych szkoleń w projekcie “AKCJA-DOTACJA” II EDYCJA-> Zbiorczy harmonogram szkoleń EDYCJA II

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie formularza o numerze 8/II/2021 następny formularz (wg ilości punktów) zakwalifikowany do udziału w projekcie to 23/II/2021.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie formularza o numerze 23/II/2021 następny formularz (wg ilości punktów) zakwalifikowany do udziału w projekcie to 14/II/2021.

 

27.10.2021

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową w projekcie „AKCJA-DOTACJA” II EDYCJA -> OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Formularze na miejscach 1-30 (powyżej↑ czerwonej kreski) zostają zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Formularze na miejscach 31-35 (poniżej↓ czerwonej kreski), które przeszły pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji, ale nie zakwalifikowały się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji  z udziału w projekcie prosimy o informację.

 

12.10.2021

Wstępna lista rankingowa do projektu “AKCJA-DOTACJA” ->WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKCJA-DOTACJA II EDYCJA

Zagwarantowane miejsce w projekcie mają kandydaci, których formularze wg punktacji na wstępnej liście rankingowej znajdują się na miejscach 1-25 (miejsca powyżej niebieskiej kreski).

Kandydaci, których formularze wg punktacji na wstępnej liście rankingowej znajdują się na miejscach 26-35 mają możliwość odwołania się.

 

Formularze (osób zamieszkujących m.Łódź) o numerach: 33/II/2021, 15/II/2021, mimo pozytywnej oceny nie kwalifikują się ze względu na osiągnięcie limitu osób zamieszkujących m.Łódź (max. 25%, czyli 7 osób)).

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji: punkt II ”Uczestnicy projektu”, podpunkt 3, 5, 6:
3.Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 uczestników/-czek (min. 33 kobiety) w ramach II Edycji, po 30 osób w każdej (…).
5.
Minimum 75% uczestników w ramach dwóch Edycji stanowić będą osoby zamieszkujące na terenie powiatów: brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni lub zgierski. W ramach drugiej Edycji zostaną zakwalifikowane do projektu min. 23 osoby zamieszkujące powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński.
6. W ramach drugiej Edycji może zostać zakwalifikowanych do projektu max. 7 osób zamieszkujących miasto Łódź, którzy uzyskali najwyższa liczbę punktów w procesie rekrutacji.”

 

Formularze o numerach: 10/II/2021 ,4/II/2021, 41/II/2021 otrzymały ocenę negatywną z rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

Formularz nr 63/II/2021 został odrzucony z powodu niestawienia się na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną.

 

Po procedurze odwoławczej, po dokonaniu ponownej oceny, sporządzana zostanie ostateczna lista rankingowa, uwzględniająca dodatkowe 5 osób z najwyższą liczbą punktów.
Ostateczna lista rankingowa będzie składać się łącznie z 30 osób (25 osób z najwyższą punktacją ze wstępnej listy rankingowej oraz 5 osób z najwyższą punktacją po procedurze odwoławczej).
W przypadku braku wniesienia odwołań, lista rankingowa pozostaje bez zmian.
Po opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie (30 osób z najwyższą liczbą punktów) odbędą szkolenia zaplanowane na listopad 2021.

 

Osoby, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji, ale nie zakwalifikowały się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.
W przypadku rezygnacji uczestnika projektu zamieszkującego powiat ościenny, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej zamieszkująca również powiat ościenny.

W przypadku, kiedy rezygnację złoży osoba zamieszkująca m.Łódź zakwalifikowana do udziału w projekcie (formularze z miejsc na liście 1-30), na jej miejsce wchodzi, kolejny kandydat (wg ilości punktów) niezależnie od miejsca zamieszkania (m.Łódź lub powiat ościenny).

 

MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA
1. Każdy kandydat, który został oceniony pozytywnie, ale znalazł się na liście rezerwowej ma prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej w terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji o wynikach.
Termin składania odwołań: 13.10.2021 – 19.10.2021 do godz. 14:30.

2. Odwołania należy złożyć w biurze projektu (osobiście lub mailowo) wskazując elementy oceny merytorycznej, do których kandydat ma zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem (po wcześniejszym złożeniu mailowo prośby o udostępnienie skanu oceny merytorycznej).
3. W przypadku potwierdzenia istotnych uchybień w procesie oceny merytorycznej, formularz rekrutacyjny zostanie skierowany do ponownej oceny przez dwóch innych członków Komisji Rekrutacyjnej.

PROCES ODWOŁAWCZY
1. W procesie ponownej oceny nie będą brane pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia, w tym te przedstawione w odwołaniu. Procedura odwoławcza polega na ponownej ocenie tego samego formularza rekrutacyjnego.
2. Odwołanie weryfikowane będzie w przeciągu 5 dni roboczych.
3. W wyniku odwołania kandydat może otrzymać niższą, równą lub wyższą liczbę punktów niż w przypadku pierwszej oceny.
4. Ocena przeprowadzona w wyniku procedury odwoławczej jest ostateczna i nie ma względem niej odwołania.

 

01.10.2021

Informujemy, że w związku ze złożeniem kolejnych Formularzy rekrutacyjnych lista z wynikami oceny formalnej została zaktualizowana. Aktualizacji uległa także lista z wynikami oceny merytorycznej.

 

28.09.2021

Przedstawiamy wyniki II Etapu rekrutacji w projekcie „AKCJA-DOTACJA” II EDYCJA – ocena merytoryczna
AKTUALIZACJA z dnia 01.10.2021r. -> wyniki po ocenie merytorycznej – AKCJA-DOTACJA II EDYCJA

Formularze, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą.

 

24.09.2021

Informujemy, że rekrutacja do projektu „AKCJA-DOTACJA” II EDYCJA zostaje wydłużona dla osób zamieszkujących powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński. Rekrutacja trwa do 30.09.2021r. do godz. 14:00.

 

20.09.2021

Przedstawiamy wyniki I Etapu rekrutacji w projekcie „AKCJA-DOTACJA” II EDYCJA – ocena formalna
AKTUALIZACJA z dnia 01.10.2021r. -> wyniki po ocenie formalnej – AKCJA-DOTACJA II EDYCJA

Formularze, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostały przekazane do oceny merytorycznej.

 

Informujemy, że do 24.09.2021r. do godz. 14:00 wydłużamy rekrutację do projektu „AKCJA-DOTACJA” II EDYCJA dla osób zamieszkujących powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński.

 

17.09.2021

W dniu dzisiejszym wpłynął 60 Formularz rekrutacyjnych do II Edycji projektu “AKCJA-DOTACJA”. Rekrutacja została wstrzymana.

Ze złożonych 60 Formularzy rekrutacyjnych:

1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie

3 osoby wycofały swój Formularz rekrutacyjny

7 osoby nie spełniły wymaganych warunków formalnych do udziału w projekcie

 

W związku ze zmniejszeniem się liczby Formularzy rekrutacyjnych z w/w powodów Realizator projektu zdecydował o wznowieniu rekrutacji dla osób zamieszkujących powiaty ościenne.

 

 

09.09.2021

Przedstawiamy harmonogram projektu “AKCJA-DOTACJA” II EDYCJA – harmonogram projektu AKCJA-DOTACJA II EDYCJA
Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulec zmianie.

 

07.09.2021 – godz.11:15

Informujemy, że dla osób zamieszkujących m.Łódź rekrutacja została zamknięta.

Trwa przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych dla osób zamieszkujących powiaty ościenne.

 

07.09.2021

Informujemy, że w przypadku e-maili z Formularzem rekrutacyjnym wysłanych przed godziną 10, będziemy kontaktować się w tej sprawie.

W przypadku e-maili z Formularzem rekrutacyjnym wysłanych od godziny 10. Będziemy kontaktować się mailowo w celu potwierdzenia otrzymania maila. Prosimy o cierpliwość.

 

01.09.2021

Informujemy, że w projekcie nie mogą uczestniczyć osoby:
– przebywające na zwolnieniu lekarskim

oraz pobierające:
– zasiłek rehabilitacyjny
– zasiłek macierzyński

 

16.08.2021

Do projektu zostanie zakwalifikowanych min. 75% osób z powiatów: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński.
W przypadku osób zamieszkujacych m.Łódź, po wpłynięciu 15 sztuk Formularzy rekrutacyjnych nabór zostanie zakończony.

 

Nabór formularzy do II Edycji będzie trwać przez 10 dni roboczych w terminie od 07.09.2021 godz. 1000 do 20.09.2021 godz. 1400  lub do przyjęcia 60 sztuk Formularzy rekrutacyjnych.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać droga pocztową na adres biura projektu (Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro 4) lub przesłać wiadomością e-mail na adres: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl (w formie załącznika w pliku .doc, .docx, .pdf lub innego, który można otworzyć bez ubytku/zmiany formatowania – preferowany format to plik .pdf) we wskazanym terminie i godzinach, o ile rekrutacja nie zostanie wcześniej zakończona, o czym Realizator projektu będzie informować na stronie internetowej.
W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do Realizatora projektu.

Formularz musi składać się max. z 7 stron. W przypadku złożenia formularza w wersji papierowej, Formularz rekrutacyjny musi być podpisany i zaparafowany na każdej stronie.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy przesłać/donieść wymagane załączniki:
– zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym  na dzień składania formularza rekrutacyjnego (dot. osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą zarejestrowaną na dzień składania formularza rekrutacyjnego (dot. osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy).
– orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Formularze złożone przed godziną 10:00 lub po godzinie 14:00 nie będą przyjmowane.

 

Zaświadczenie z ZUS (Wniosek US-7) w zakresie braku odprowadzania składek ZUS – należy zawnioskować w dniu złożenia Formularza.
Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wydania. Na etapie szkoleń wymagane będzie ponowne złożenie w/w zaświadczenia. Zaświadczenie można uzyskać drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE (wymagany profil zaufany) lub osobiście w oddziale ZUS.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku, który należy złożyć do ZUS. We wniosku należy jedynie wpisać swoje dane w pierwszej części oraz na końcu zaznaczyć sposób odbioru odpowiedzi, datę i podpis. Pozostałe dane są już uzupełnione. Wniosek US-7

W przypadku braku numeru NIP, prosimy wpisać taką adnotację na Formularzu rekrutacyjnym.

 

Poniżej publikujemy dokumenty rekrutacyjne do II Edycji projektu. Prosimy o zapoznanie się z nimi, w szczególności z Regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne
Formularz rekrutacyjny II Edycja (do pobrania i złożenia)
Karta oceny doradcy II Edycja  (do wglądu)
Karta oceny formalnej II Edycja  (do wglądu)
Karta oceny merytorycznej II Edycja (do wglądu)
Protokół z rozmowy z Komisją II Edycja (do wglądu)
Regulamin rekrutacji II Edycja (do wglądu)

 

06.08.2021

Termin naboru Formularzy rekrutacyjnych do II Edycji projektu zaplanowany jest na 07.09.2021 r. od godziny 10:00

Dokumenty rekrutacyjne zostaną opublikowane w połowie sierpnia 2021 r. Prosimy o śledzenie strony internetowej.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

I EDYCJA

11.03.2021

 • Dokumenty rekrutacyjne zostaną opublikowane w piątek 12.03.2021 r.
 • Termin naboru formularzy zostanie podany po opublikowaniu dokumentów rekrutacyjnych.
 • Formularze należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura projektu. W momencie wpłynięcia 70 Formularza rekrutacyjnego, rekrutacja zostanie zamknięta. O przebiegu rekrutacji będziemy informować na stronie internetowej.

 

12.03.2021

Poniżej publikujemy dokumenty rekrutacyjne do I Edycji projektu. Prosimy o zapoznanie się z nimi, w szczególności z Regulaminem rekrutacji.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych min. 75% osób z powiatów: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński.

Termin naboru Formularzy rekrutacyjnych: od 26.03.2021 (piątek) – 09.04.2021 r. (piątek) lub do uzyskania 70 złożonych Formularzy (o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej projektu). Formularze należy złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach  10:00-14:00, osobiście w biurze projektu (Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro 4) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera (decyduje data wpłynięcia formularza do biura, formularz, który wpłynie przed 26.03.2021 r. nie będzie rozpatrywany). Formularze złożone przez godziną 10:00 lub po godzinie 14:00 nie będą przyjmowane. Przyjmowanie formularzy rozpoczynamy o godzinie 10:00, dlatego prosimy o pojawianie się w biurze nie wcześniej niż o godzinie 10:00.

Formularz musi składać się maksymalnie z 7 stron, dodatkowo musi być zaparafowana każda strona i podpisana w wyznaczonym miejscu. Do formularza należy dołączyć tylko i wyłącznie wymagane w Formularzu dokumenty (zaświadczenie z Urzędu pracy – dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zaświadczenie o niepełnosprawności – dotyczy osób z niepełnosprawnościami, zaświadczenie z ZUS – dotyczy osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy).

Zaświadczenie z ZUS (Wniosek US-7) w zakresie braku odprowadzania składek ZUS wydane na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego należy dostarczyć w terminie do 7 dni od złożenia Formularza rekrutacyjnego (można mailowo). Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wydania. Na etapie szkoleń wymagane będzie ponowne złożenie w/w zaświadczenia. Zaświadczenie można uzyskać drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE (wymagany profil zaufany) lub osobiście w oddziale ZUS.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku, który należy złożyć do ZUS. We wniosku należy jedynie wpisać swoje dane w pierwszej części oraz na końcu zaznaczyć sposób odbioru odpowiedzi, datę i podpis. Pozostałe dane są już uzupełnione. wniosek US-7

W Formularzu rekrutacyjnym w punkcie “Zamierzam/nie zamierzam otworzyć działalność na obszarze rewitalizacji” w przypadku osób, które nie zdecydowały jeszcze o tym czy planowana działalność będzie otwarta i prowadzona na obszarze rewitalizacji, należy skreślić “zamierzam” i “nie zamierzam” i obok dopisać “jeszcze nie zdecydowałem/-łam).

W przypadku braku numeru NIP, prosimy wpisać taką adnotację na Formularzu rekrutacyjnym.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny do pobrania i złożenia

Regulamin rekrutacji tylko do wglądu

karta oceny formalnej tylko do wglądu

karta oceny merytorycznej tylko do wglądu

Karta oceny doradcy tylko do wglądu

Protokół z rozmowy z Komisją tylko do wglądu

 

17.03.2021

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji, w projekcie może wziąć udział tylko osoba, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁOM.

W związku z obecną niepewną sytuacją epidemiologiczną, prosimy codziennie śledzić informacje zamieszczane na naszej stronie www. Może się pojawić informacja o zmianie zasad przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych.

 

24.03.2021

Sposób przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych pozostaje bez zmian.

W celu złożenia Formularza rekrutacyjnego zapraszamy 26.03.2021 r. od godziny 10:00 wyjątkowo na piętro 3 (Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10), obowiązkowo w maseczkach.

Biuro projektu znajduje się na piętrze 4, ale z uwagi na duże zainteresowanie projektem, przyjmowanie Formularzy w pierwszym dniu rekrutacji (tj. 26.03.2021) odbędzie się na piętrze 3.

Przypominamy, że Formularz może składać się max. z 7 stron.

Formularz nie musi być złożony osobiście przez Kandydata do projektu, może zostać przekazany za pośrednictwem innej osoby.

 

25.03.2021

W dniu 26.03.2021 r. z   Formularzami rekrutacyjnymi zapraszamy na 3 piętro, pokój 323 (na samym końcu korytarza). Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości ustawiając się w kolejce wzdłuż korytarza.

Do zobaczenia jutro 🙂

Obszar ŁOM (Łódzki Obszar Metropolitarny) na którym należy zarejestrować działalność w ramach naszego projektu to dla przypomnienia: miasto Łódź lub powiaty łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński.

W polu dotyczącym statusu na rynku pracy należy zaznaczyć TYLKO JEDNĄ z trzech opcji (można być tylko osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy LUB tylko osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy LUB tylko osobą bierną zawodowo).

Wykształcenie ponadgimnazjalne ogólnokształcące – ukończone liceum ogólnokształcące.

Wykształcenie ponadgimnazjalne zawodowe – ukończone technikum.

Wykształcenie zasadnicze zawodowe – ukończona szkoła zawodowa.

Wykształcenie policealne – ukończona szkoła policealna.

Prosimy sprawdzić czy przy wydruku Formularza rekrutacyjnego widoczne są na górze logotypy (znak UE, herb województwa łódzkiego, znak Funduszy Europejskich, logotyp WUP).

Biuro projektu mieści się w niebieskim wieżowcu przy ul. Zawiszy Czarnego 10. Pod budynkiem jest parking płatny, bezpłatne miejsca są dostępne wzdłuż ulicy lub w uliczkach osiedlowych.

 

26.03.2021

W dniu dzisiejszym wpłynęło 86 Formularzy rekrutacyjnych (41 Formularzy z powiatów ościennych, 45 Formularzy z Łodzi), w związku z czym nabór został wstrzymany. Po weryfikacji formalnej, będziemy informować o dalszych krokach.

 

31.03.2021

Wyniki I etapu (ocena formalna) rekrutacji do projektu “AKCJA-DOTACJA” -> wyniki oceny formalnej 

Formularze rekrutacyjne o numerach 1-70 z pozytywną oceną formalną zostają przekazane do kolejnego etapu rekrutacji – ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną.

Formularze o numerach 71-86 znajdują się na liście rezerwowej.
Po ocenie merytorycznej formularzy o numerach 1-70, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia rekrutacji, kolejne numery (71-86) będą poddawane ocenie formalnej.

Wstępny harmonogram projektu “AKCJA-DOTACJA” -> harmonogram projektu “AKCJA-DOTACJA”

 

02.04.2021

W związku z uzyskaniem niewystarczającej ilości formularzy osób biernych zawodowo i z powiatów: pabianicki, brzeziński, zgierski i łódzki wschodni, Realizator Projektu zdecydował o dopuszczeniu do oceny formalnej formularzy o numerach: 71,72,73,75,77,78,83,84,85,86.

Z powodu znacznego przekroczenia dopuszczalnej ilości zgłoszeń osób zamieszkujących m.Łódź formularze o numerach: 76,79,80,81,82 nie zostały uwzględnione w procesie rekrutacji.

 

07.04.2021

Rezygnacja z projektu formularza o nr: 75

 

09.04.2021

Rezygnacja z projektu formularza o nr: 70

 

15.04.2021

W dniach 19.04.2021r. – 21.04.2021r. będziemy kontaktować się telefonicznie z osobami, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną w celu zaproszenia ich do dalszego etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym.

Rozmowy odbywać się będą w terminie 19.04.2021r. – 30.04.2021r. w biurze projektu – Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro 4.

21.04.2021r. zostanie opublikowana lista numerów formularzy zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną.

 

21.04.2021

Wyniki II etapu rekrutacji (ocena merytoryczna) do projektu “Akcja-Dotacja” -> wyniki oceny merytorycznej

Formularze z pozytywną oceną merytoryczną(wykaz w tabeli powyżej) przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, które odbędą się w terminie 19.04.2021r. – 30.04.2021 r.
Karty oceny merytorycznej ocenione pozytywnie będą do wglądu dopiero po rozmowie z Komisją Rekrutacyjną.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny rozmowy z doradcą zawodowym, będziemy kontaktowali się w celu umówienia  spotkania z Komisją Rekrutacyjną. Spotkania będą odbywać się w dniach 30.04.2021 r., 05.05.2021 r. oraz 10.05.2021 r.

Formularze, które otrzymały ocenę negatywną nie biorą udziału w kolejnych etapach rekrutacji.
Na mailowy wniosek istnieje możliwość otrzymania skanu karty oceny merytorycznej w celu zapoznania się z punktacją i powodem otrzymania oceny negatywnej. Zgodnie z regulaminem rekrutacji – na tym etapie nie ma możliwości złożenia odwołania.

W związku z niewystarczającą ilością formularzy osób zamieszkujących powiaty: brzeziński, zgierski, pabianicki i łódzki wschodni oraz osób biernych zawodowo –  formularze o numerach: 71, 72, 73, 77, 78, 83, 84, 85, 86 zostały przekazane do oceny merytorycznej.

 

29.04.2021

Poniżej przedstawiamy formularze rekrutacyjne, które otrzymały pozytywną ocenę z części merytorycznej .
Formularze osób zamieszkujących powiaty: brzeziński, zgierski, pabianicki i łódzki wschodni oraz osób biernych zawodowo: 71, 72, 73, 77, 83, 85 przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, które odbędą się w terminie 30.04.2021r. – 04.05.2021r.
Karty oceny merytorycznej ocenione pozytywnie będą do wglądu dopiero po rozmowie z Komisją Rekrutacyjną.

Formularze, które otrzymały ocenę negatywną: 78, 84, 86 nie biorą udziału w kolejnych etapach rekrutacji.
Na mailowy wniosek istnieje możliwość otrzymania skanu karty oceny merytorycznej w celu zapoznania się z punktacją i powodem otrzymania oceny negatywnej. Zgodnie z regulaminem rekrutacji – na tym etapie nie ma możliwości złożenia odwołania.

 

10.05.2021

Wstępna lista rankingowa do projektu “AKCJA-DOTACJA” -> Wstępna lista rankingowa

Osoby zakwalifikowane do projektu znajdujące się na miejscach 1-27 – (z wyłączeniem formularzy o numerach: 32, 46) – prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w projekcie do dnia 11.05.2021r.

 

Zagwarantowane miejsce w projekcie mają kandydaci, których formularze wg punktacji na wstępnej liście rankingowej znajdują się na miejscach 1-27 (miejsca powyżej czerwonej kreski) – z wyłączeniem formularzy o numerach: 32, 46 (Formularze 32 oraz 46, mimo pozytywnej oceny nie kwalifikują się ze względu na osiągnięcie limitu osób zamieszkujących m.Łódź (max. 25%, czyli 7 osób)).
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji: punkt II ”Uczestnicy projektu”, podpunkt 3 oraz 5:
3.Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 uczestników/-czek (min. 33 kobiety) w ramach II Edycji, po 30 osób w każdej (…).
5. Minimum 75% uczestników w ramach dwóch Edycji będą stanowić osoby zamieszkujące na terenie powiatów: brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni lub zgierski.”

Na szkolenia zostanie zakwalifikowanych 30 kandydatów. 25 kandydatów ze wstępnej listy rankingowej + 5 dodatkowych osób zamieszkujących powiaty ościenne z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej po procesie odwoławczym.
W przypadku braku wniesienia odwołań, lista rankingowa pozostaje bez zmian.

 

MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA
1. Każdy kandydat, który został oceniony pozytywnie, ale znalazł się na liście rezerwowej ma prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej w terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji o wynikach.
2. Odwołania należy złożyć w biurze projektu wskazując elementy oceny merytorycznej, do których kandydat ma zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem (po wcześniejszym złożeniu mailowo prośby o udostępnienie skanu oceny merytorycznej).
3. W przypadku potwierdzenia istotnych uchybień w procesie oceny merytorycznej, formularz rekrutacyjny zostanie skierowany do ponownej oceny przez dwóch innych członków Komisji Rekrutacyjnej.

PROCES ODWOŁAWCZY
1. W procesie ponownej oceny nie będą brane pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia, w tym te przedstawione w odwołaniu. Procedura odwoławcza polega na ponownej ocenie tego samego formularza rekrutacyjnego.
2. Odwołanie weryfikowane będzie w przeciągu 5 dni roboczych.
3. W wyniku odwołania kandydat może otrzymać niższą, równą lub wyższą liczbę punktów niż w przypadku pierwszej oceny.
4. Ocena przeprowadzona w wyniku procedury odwoławczej jest ostateczna i nie ma względem niej odwołania.

 

Po procedurze odwoławczej, po dokonaniu ponownej oceny, sporządzana zostanie ostateczna lista rankingowa, uwzględniająca dodatkowe 5 osób z najwyższą liczbą punktów.
Ostateczna lista rankingowa będzie składać się łącznie z 30 osób (25 osób z najwyższą punktacją ze wstępnej listy rankingowej oraz 5 osób z najwyższą punktacją po procedurze odwoławczej).
Po opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie (30 osób z najwyższą liczbą punktów) odbędą szkolenia zaplanowane na czerwiec 2021.

Osoby, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji, ale nie zakwalifikowały się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.
W przypadku rezygnacji uczestnika projektu zamieszkującego powiat ościenny, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej zamieszkująca również powiat ościenny.

W przypadku, kiedy rezygnację złoży osoba zamieszkująca m.Łódź zakwalifikowana do udziału w projekcie (formularze z miejsc na liście 1-27), na jej miejsce wchodzi, kolejny kandydat (wg ilości punktów) niezależnie od miejsca zamieszkania (m.Łódź lub powiat ościenny).

 

Po ogłoszeniu listy rankingowej po odwołaniach, Uczestnicy Projektu zostaną poproszeni o ponowne dostarczenie zaświadczeń z ZUS-u/PUP-u.

 

18.05.2021

Informujemy, że dnia 25.05.2021r. lista rankingowa zostanie przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w celu jej zatwierdzenia.
Po zatwierdzeniu listy zostanie ona opublikowana na stronie internetowej projektu.

 

19.05.2021

W związku z rezygnacją z projektu formularzy: 42 (m.Łódź) oraz 77 (powiat ościenny), na ich miejsce wchodzą kolejne formularze z najwyższą liczbą punktów: 32 (m.Łódź) oraz 18 (powiat ościenny).

 

21.05.2021r.

Rezygnacja z projektu formularza nr 58.

 

28.05.2021

Informujemy, że dnia 25.05.2021r. lista rankingowa została przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w celu jej zatwierdzenia.

 

LISTY RANKINGOWE (po zatwierdzeniu przez WUP)

Lista zakwalifikowanych do projektu -> LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH – projekt AKCJA-DOTACJA

Lista rezerwowa zakwalifikowanych do projektu -> LISTA REZERWOWA – projekt AKCJA-DOTACJA

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do projektu może zostać zakwalifikowanych minimalnie 75% (min. 23 osoby).
W związku z czym osoby zamieszkujące m.Łódź (formularze nr: 46, 17, 38, 28, 2) mimo otrzymania wyższej liczby punktów od osób zamieszkujących powiaty ościenne nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu przekroczenia limitu osób zamieszkujących m.Łódź (max 7 osób). W przypadku rezygnacji z projektu osoby zamieszkującej m. Łódź na jej miejsce może zakwalifikować się kandydat z miasta Łodzi, który znajduje się na liście rezerwowej.

Lista niezakwalifikowanych do projektu -> LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH – projekt AKCJA-DOTACJA

Formularz o numerze 12/2021 po odwołaniu nie otrzymał minimalnej, wymaganej liczby punktów z oceny merytorycznej.

 

Prosimy o mailowe potwierdzenie zapoznania się z listami rankingowymi na adres: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl

W razie rezygnacji z projektu również prosimy o mailową informację.
Lista rankingowa może ulec zmianie.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu prosimy o ponowne zawnioskowanie i dostarczenie zaświadczeń:
– z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym za okres 26.03-26.05.2021r. (dot. osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
– z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą zarejestrowaną na dzień dzisiejszy(tj. 28.05.2021) (dot. osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy).

PILNE!
Prosimy o wystąpienie do ZUS z wnioskiem US-7  lub do PUP o zaświadczenie w dniu dzisiejszym tj. 28.05.2021r.
Po otrzymaniu zaświadczenia prosimy o niezwłoczne przesłanie go mailowo na adres: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl.

Wzór wniosku, który należy złożyć do ZUS -> US 7 za okres

We wniosku należy wpisać jedynie swoje dane w pierwszej części oraz na końcu zaznaczyć sposób odbioru odpowiedzi, datę i podpis. Pozostałe dane są już uzupełnione.

Po dostarczeniu zaświadczeń od wszystkich Uczestników Projektu będziemy mogli rozpocząć szkolenia.
Start szkoleń planowany jest na 14.06.2021r.

 

Dokumenty dotyczące przyznawania środków pojawią się na stronie niebawem.

 

31.05.2021

W związku z rezygnacją z projektu formularza: 71 (powiat ościenny), na jego miejsce wchodzi kolejny formularz z najwyższą liczbą punktów:  1 (powiat ościenny).

 

01.06.2021

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków.

Regulamin przyznawania środków (do wglądu)
Załącznik nr 1 Biznesplan – czarno-biały (do pobrania)
Załącznik nr 1 Biznesplan – w kolorze  (do pobrania)
Załącznik nr 2 karta oceny biznesplanu (do wglądu)
Załącznik nr 3 Umowa o udzielenie wsparcia (do pobrania)

 

24.06.2021

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW
Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanymi dokumentami dot. przyznawania środków.

Regulamin przyznawania środków 24.06.2021
Załącznik nr 3 Umowa o udzielenie wsparcia 24.06.2021

W regulaminie przyznawania środków został dodany w punkcie VIII. Umowa, ppkt.3 o treści: “Uczestnik zobowiązany jest rozpocząć działalność gospodarczą w terminie 14 dni od podpisania umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej”

W umowie o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w paragrafie 4 pkt.3 został dodany zapis “Uczestnik zobowiązuje się rozpocząć działalność gospodarczą w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy”.

 

05.07.2021

NABÓR BIZNESPLANÓW:
UWAGA! Kolejność składania biznesplanów nie jest brana pod uwagę podczas ich oceny.

Biznesplany nie będą przyjmowane w innym terminie i godzinach niż te podane poniżej.

MIEJSCE: Biuro Projektu – Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro 4, pokój 420
TERMIN: 12.07.2021r. – 16.07.2021r.
GODZINY: 900 – 1500

 

 

29.07.2021

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Wstępna lista zakwalifikowanych do otrzymania dotacji -> Wstępna lista rankingowa

Osoby zaznaczone na zielono (21 osób z najwyższą liczbą punktów, numery na liście 1-21) – kwalifikują się do otrzymania wsparcia i mogą już odetchnąć. 🙂

Osoby zaznaczone na biało (numery na liście 22-27) – trafiają na listę rezerwową.

Osoby zaznaczone na czerwono (numery na liście 28-29) – uzyskały ocenę negatywną.

Osoby z listy rezerwowej oraz osoby, które uzyskały negatywną ocenę mają prawo odwołania się od oceny.

 

ODWOŁANIA
Odwołanie należy złożyć osobiście w terminie 30.07.2021 –  05.08.2021 r. w godzinach pracy biura (9:00-15:00) lub przesłać mailowo na adres: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl.

W odwołaniu należy wskazać elementy oceny Komisji, do których Uczestnik ma zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. Do ponownej oceny zostaną skierowane tylko biznesplany (treść odwołania nie podlega ponownej ocenie). Szczegóły zostały opisane w Regulaminie przyznawania środków na rozwój działalności.

Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zostanie stworzona i przesłana do Urzędu ostateczna lista rankingowa zawierająca dodatkowe 3 osoby, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

Dopiero po zatwierdzeniu ostatecznej listy rankingowej składającej się z 24 osób, dostaną Państwo informację, o terminie na zarejestrowanie działalności gospodarczej.

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty dotyczące zakładania działalności.

Miłego dnia!

 

12.08.2021

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Ostateczna lista zakwalifikowanych do otrzymania dotacji -> Ostateczna lista rankingowa po procesie odwoławczym

 

Osoby zaznaczone na zielono (24 osoby z najwyższą liczbą punktów, numery na liście 1-24) – kwalifikują się do otrzymania wsparcia – Gratulujemy! 🙂

Osoby zaznaczone na biało (numery na liście 25-27) – trafiają na listę rezerwową.

Osoby zaznaczone na czerwono (numery na liście 28-29) – uzyskały ocenę negatywną.

 

 

 

 

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.