AKCJA-DOTACJA

PROJEKT „AKCJA-DOTACJA

Cel projektu:

Zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.03.2021 r. – 28.02.2023 r. wśród 60 osób (po 30 osób w każdej z II Edycji projektu) pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie łódzkim na Łódzkim Obszarze Metropolitarnym (m. Łódź lub powiat: brzeziński, pabianicki, zgierski, łódzki wschodni) i zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą na obszarze ŁOM.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie ŁOM i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do min. 1 z niżej wymienionych grup:

 • osoby w wieku 50+
 • osoby długotrwale bezrobotne (nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy i więcej)
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, ponadgimnazjalne (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

   * wykształcenie policealne nie zalicza się do niskich kwalifikacji.

Minimum 75% uczestników projektu to osoby zamieszkujące na terenie powiatu pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego lub łódzkiego wschodniego.

Po szkoleniach 80% uczestników projektu podejmie własna działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez min. 12 miesięcy otrzymując wsparcie finansowe.

Całkowita wartość projektu: 3 115 890,50 zł. Kwota dofinansowania UE: 3 022 413,78 zł

W ramach projektu:

 • Bezzwrotna jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 23 050,00 zł w formie stawki jednostkowej
 • Wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy, do 2 600,00 zł/miesiąc netto na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności m.in. ZUS, księgowość, czynsz.
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze (szkolenia z zakresu prawa, księgowości, marketingu i utrzymania rentowności firmy, warsztaty z tworzenia biznesplanu, indywidualne zajęcia z doradcą biznesowym).

 

Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ PROSIMY O NIEPRZYCHODZENIE DO BIURA PROJEKTU.

Kontakt: +48 507 794 982, 42 674 44 66

 

AKTUALNOŚCI:

11.03.2021

 • Dokumenty rekrutacyjne zostaną opublikowane w piątek 12.03.2021 r.
 • Termin naboru formularzy zostanie podany po opublikowaniu dokumentów rekrutacyjnych.
 • Formularze należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura projektu. W momencie wpłynięcia 70 Formularza rekrutacyjnego, rekrutacja zostanie zamknięta. O przebiegu rekrutacji będziemy informować na stronie internetowej.

 

12.03.2021

Poniżej publikujemy dokumenty rekrutacyjne do I Edycji projektu. Prosimy o zapoznanie się z nimi, w szczególności z Regulaminem rekrutacji.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych min. 75% osób z powiatów: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński.

Termin naboru Formularzy rekrutacyjnych: od 26.03.2021 (piątek) – 09.04.2021 r. (piątek) lub do uzyskania 70 złożonych Formularzy (o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej projektu). Formularze należy złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach  10:00-14:00, osobiście w biurze projektu (Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro 4) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera (decyduje data wpłynięcia formularza do biura, formularz, który wpłynie przed 26.03.2021 r. nie będzie rozpatrywany). Formularze złożone przez godziną 10:00 lub po godzinie 14:00 nie będą przyjmowane. Przyjmowanie formularzy rozpoczynamy o godzinie 10:00, dlatego prosimy o pojawianie się w biurze nie wcześniej niż o godzinie 10:00.

Formularz musi składać się maksymalnie z 7 stron, dodatkowo musi być zaparafowana każda strona i podpisana w wyznaczonym miejscu. Do formularza należy dołączyć tylko i wyłącznie wymagane w Formularzu dokumenty (zaświadczenie z Urzędu pracy – dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zaświadczenie o niepełnosprawności – dotyczy osób z niepełnosprawnościami, zaświadczenie z ZUS – dotyczy osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy).

Zaświadczenie z ZUS (Wniosek US-7) w zakresie braku odprowadzania składek ZUS wydane na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego należy dostarczyć w terminie do 7 dni od złożenia Formularza rekrutacyjnego (można mailowo). Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wydania. Na etapie szkoleń wymagane będzie ponowne złożenie w/w zaświadczenia. Zaświadczenie można uzyskać drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE (wymagany profil zaufany) lub osobiście w oddziale ZUS.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku, który należy złożyć do ZUS. We wniosku należy jedynie wpisać swoje dane w pierwszej części oraz na końcu zaznaczyć sposób odbioru odpowiedzi, datę i podpis. Pozostałe dane są już uzupełnione. wniosek US-7

W Formularzu rekrutacyjnym w punkcie “Zamierzam/nie zamierzam otworzyć działalność na obszarze rewitalizacji” w przypadku osób, które nie zdecydowały jeszcze o tym czy planowana działalność będzie otwarta i prowadzona na obszarze rewitalizacji, należy skreślić “zamierzam” i “nie zamierzam” i obok dopisać “jeszcze nie zdecydowałem/-łam).

W przypadku braku numeru NIP, prosimy wpisać taką adnotację na Formularzu rekrutacyjnym.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny do pobrania i złożenia

Regulamin rekrutacji tylko do wglądu

karta oceny formalnej tylko do wglądu

karta oceny merytorycznej tylko do wglądu

Karta oceny doradcy tylko do wglądu

Protokół z rozmowy z Komisją tylko do wglądu

 

17.03.2021

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji, w projekcie może wziąć udział tylko osoba, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁOM.

W związku z obecną niepewną sytuacją epidemiologiczną, prosimy codziennie śledzić informacje zamieszczane na naszej stronie www. Może się pojawić informacja o zmianie zasad przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych.

 

24.03.2021

Sposób przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych pozostaje bez zmian.

W celu złożenia Formularza rekrutacyjnego zapraszamy 26.03.2021 r. od godziny 10:00 wyjątkowo na piętro 3 (Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10), obowiązkowo w maseczkach.

Biuro projektu znajduje się na piętrze 4, ale z uwagi na duże zainteresowanie projektem, przyjmowanie Formularzy w pierwszym dniu rekrutacji (tj. 26.03.2021) odbędzie się na piętrze 3.

Przypominamy, że Formularz może składać się max. z 7 stron.

Formularz nie musi być złożony osobiście przez Kandydata do projektu, może zostać przekazany za pośrednictwem innej osoby.

 

25.03.2021

W dniu 26.03.2021 r. z   Formularzami rekrutacyjnymi zapraszamy na 3 piętro, pokój 323 (na samym końcu korytarza). Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości ustawiając się w kolejce wzdłuż korytarza.

Do zobaczenia jutro 🙂

Obszar ŁOM (Łódzki Obszar Metropolitarny) na którym należy zarejestrować działalność w ramach naszego projektu to dla przypomnienia: miasto Łódź lub powiaty łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński.

W polu dotyczącym statusu na rynku pracy należy zaznaczyć TYLKO JEDNĄ z trzech opcji (można być tylko osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy LUB tylko osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy LUB tylko osobą bierną zawodowo).

Wykształcenie ponadgimnazjalne ogólnokształcące – ukończone liceum ogólnokształcące.

Wykształcenie ponadgimnazjalne zawodowe – ukończone technikum.

Wykształcenie zasadnicze zawodowe – ukończona szkoła zawodowa.

Wykształcenie policealne – ukończona szkoła policealna.

Prosimy sprawdzić czy przy wydruku Formularza rekrutacyjnego widoczne są na górze logotypy (znak UE, herb województwa łódzkiego, znak Funduszy Europejskich, logotyp WUP).

Biuro projektu mieści się w niebieskim wieżowcu przy ul. Zawiszy Czarnego 10. Pod budynkiem jest parking płatny, bezpłatne miejsca są dostępne wzdłuż ulicy lub w uliczkach osiedlowych.

 

26.03.2021

W dniu dzisiejszym wpłynęło 86 Formularzy rekrutacyjnych (41 Formularzy z powiatów ościennych, 45 Formularzy z Łodzi), w związku z czym nabór został wstrzymany. Po weryfikacji formalnej, będziemy informować o dalszych krokach.

 

31.03.2021

Wyniki I etapu (ocena formalna) rekrutacji do projektu “AKCJA-DOTACJA” -> wyniki oceny formalnej 

Formularze rekrutacyjne o numerach 1-70 z pozytywną oceną formalną zostają przekazane do kolejnego etapu rekrutacji – ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną.

Formularze o numerach 71-87 znajdują się na liście rezerwowej.
Po ocenie merytorycznej formularzy o numerach 1-70, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia rekrutacji, kolejne numery (71-87) będą poddawane ocenie formalnej.

Wstępny harmonogram projektu “AKCJA-DOTACJA” -> harmonogram projektu “AKCJA-DOTACJA”

 

02.04.2021

W związku z uzyskaniem niewystarczającej ilości formularzy osób biernych zawodowo i z powiatów: pabianicki, brzeziński, zgierski i łódzki wschodni, Realizator Projektu zdecydował o dopuszczeniu do oceny formalnej formularzy o numerach: 71,72,73,75,77,78,83,84,85,86.

Z powodu znacznego przekroczenia dopuszczalnej ilości zgłoszeń osób zamieszkujących m.Łódź formularze o numerach: 76,79,80,81,82 nie zostały uwzględnione w procesie rekrutacji.

 

07.04.2021

Rezygnacja z projektu formularza o nr: 75

 

09.04.2021

Rezygnacja z projektu formularza o nr: 70

 

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.