Centrum Edukacji CEiRON

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi projektami realizowanym przez nasz ośrodek:

Projekt "Milowy krok!" 

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 24 osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (m.in. osoby ubogie, z  niepełnosprawnością, bezrobotne) w wieku 18 lat i więcej , zamieszkałych na obszarze m. Łodzi (woj. łódzkie), poprzez realizacji indywidualnej ścieżki obejmującej m.in:

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
  • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
  • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
  • 3-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1017,40 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy

Więcej informacji w zakładce "Projekty"

 

 

 

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych.

Szkolenia i staże zawodowe.