ROZEZNANIE RYNKU NR DZ/RR/8.2.1

Projekt „AKTYWNI NA RYNKU PRACY II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łódź dnia 01.07.2020

 

ROZEZNANIE RYNKU NR   DZ/RR/8.2.1

 

Do Projektu pt. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY II”

współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach

  RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

Poddziałanie 8.2.1 „ Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia”

W związku z realizacją projektu  przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zapraszamy do złożenia oferty .

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEiRON

Ul. Zawiszy Czarnego 10

91-829 Łódź

 

Charakterystyka przedmiotu zlecenia:

  1. Przeprowadzenie dla około 60 OSÓB  w 2 Edycjach  przeprowadzenie  doradztwa zawodowego dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  tj. os. w wieku 50+, os. długotrwale bezrobotnych, kobiet, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach zamieszkujących w powiatach województwa łódzkiego    w okresie: OD SIERPNIA 2020  (wg ustalonego harmonogramu spotkań/warsztatów) w zakresie:
  1. a)INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DORADZTWA ZAWODOWEGO  dla każdego Uczestnika Projektu w celu określenia Indywidualnego Planu Działania (IPD) . ZADANIA: identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD, rozpoznanie aktualnej sytuacji zawodowej, analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP, identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz trudności i barier na rynku pracy, wskazanie kierunków doskonalenia zawodowego, wyznaczenie celów zawodowych, określenie ścieżki udziału w projekcie w tym rekomendacji dot. szkoleń i staży UP. Wymiar:  6h/osoba (2 spotkania po 3h). Miejsce: Łódź
  2. b)GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE dla około 60 osób w 2 EDYCJACH ( tj. 3 grupy/Edycja, śr. 8-12 os./grupa) .Liczba godz. 18 godz./grupa (3 dni x 6 h/grupa dziennie). Tematyka m.in.: analiza rynku pracy woj. łódzkiego, informacja nt. instytucji, które mogą pomóc UP w podjęciu zatrudnienia, aktywne metody poszukiwania pracy, autoprezentacja m.in. w sieci (Linkedlin, Goldenline), przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, savoir-vivre w kontakcie z pracodawcą.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW

  1. Posiadają wykształcenie wyższe/zawodowezgodne z zakresem udzielanego doradztwa zawodowego tj. pedagogiki, psychologii, doradztwa zawodowego (lub pokrewne) lub ukończone studia podyplomowe we wskazanych powyżej kierunkach lub ukończone  szkolenia (związane z doradztwem zawodowym) potwierdzone stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami umożliwiającymi przeprowadzenie danego wsparcia.
  2. Posiadają min. 2 lata doświadczenia zawodowego ( w tym opracow. IPD) w czasie którego zrealizowane zostało doradztwo zawodowe w tym dla osóbzagrożonych wykluczeniem społecznym a w szczególności os. poszukującymi pracy, os. bezrobotnymi/długotrwale bezrobotnymi oraz osobami z  różnymi niepełnosprawnymi.
  3. Posiadają aktualny wpis do KRAZ (Krajowa Agencja Zatrudnienia)
  1. Zleceniobiorcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego wynoszący276 godzin miesięcznie– zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

DANE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Adres biura: 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10

Dane kontaktowe: tel. 42 674-44-66

e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

Zleceniobiorca  zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego (zgodnie z wyznaczonym harmonogramem konsultacji).

Niniejsze zapytanie pozwoli na określenie wartości szacunkowej zamówienia, z tego względu prosimy o podanie szacunkowego kosztu w załączonym formularzu wyceny, nawet jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani realizacją usługi.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenie jej za pośrednictwem poczty/ osobiście na adres: 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10 ( w godz. 9-15) lub przesłanie na adres e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

 

 

Potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się  z w/w informacji.

 

______________________ ______________________________________

data Podpis osoby otrzymującej.

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.