OD POMYSŁU DO BIZNESU

PROJEKT „Od pomysłu do biznesu

Cel projektu:

Zaktywiwizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.01.2019 r. – 28.02.2021 r. u 74 bezrobotnych (41K,33M) w wieku 30 lat i więcej w II Edycjach, zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (w tym min. 12 osób na obszarze rewitalizowanych lub przeniesionych w związku z realizacją procesów rewitalizacyjnych) należących do grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy (60 UP) tj. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety oraz (max. 14) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do w/w grup poprzez nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenia 58 nowych i trwałych przedsiębiorstw.

W ramach projektu:

 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000 zł
 • Wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy, do 2 100 zł/miesiąc netto.
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, 60h szkoleń z zakresu prawa, księgowości, biznesplanu oraz indywidualne zajęcia z doradcą biznesowym (6h)

II Edycja zaplanowana na wrzesień 2019 r.

AKTUALNOŚCI:

II Edycja

 • 29.01.2020

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę rankingową osób (uwzględniającą procedurę odwoławczą), które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Lista rankingowa została przesłana do Urzędu w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu listy przez Urząd, zostaną Państwo poinformowani o możliwości zakładania działalności gospodarczej.

Osoby zaznaczone na zielono (29 osób z najwyższą liczbą punktów) kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty.

Lista rankingowa biznesplany II Edycja

 • 17.01.2020 r.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Osoby zaznaczone na zielono (25 osób z najwyższą liczbą punktów) kwalifikują się do otrzymania wsparcia i mogą być spokojne. J

Pozostałe osoby (11 osób zaznaczone na biało) trafiają na listę rezerwową i mają prawo odwołania się od oceny w terminie 20.01.2012 – 24.01.2020 r. w godzinach pracy biura 9:00-15:00. W odwołaniu należy wskazać elementy oceny Komisji, do których Uczestnik ma zastrzeżenia i zawrzeć ewentualne wyjaśnienia. Do ponownej oceny zostaną skierowane tylko biznesplany (treść odwołania nie podlega ponownej ocenie). Szczegóły zostały opisane w Regulaminie przyznawania środków na rozwój działalności.

Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zostanie stworzona i przesłana do Urzędu ostateczna lista rankingowa zawierająca dodatkowe 4 osoby, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

Dopiero po zatwierdzeniu przez Urząd ostatecznej listy rankingowej składającej się z  29 osób, dostaną Państwo informację, że należy rejestrować działalność gospodarczą (rejestracja działalności będzie w II połowie lutego 2020 r.)

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty dotyczące zakładania działalności.

Prosimy o zapoznanie się z kartami oceny biznesplanu, które dostępne są na miejscu w Biurze projektu. W karcie mogą znaleźć się informacje Komisji, które należy uwzględnić przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Miłego dnia!

Wstępna lista rankingowa biznesplany II Edycja

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • 22.11.2019

Biznesplan należy złożyć w terminie 09.12-31.12.2019 r. w godzinach 9:00-13:00.

Biuro projektu będzie nieczynne 24.12.2019 r. (wtorek) oraz 27.12.2019 r. (piątek) oraz w dni ustawowo wolne.

Biznesplan należy złożyć wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach. Na jeden egzemplarz składają się 3 dokumenty: Biznesplan oraz załącznik nr 1 i nr 2 do Biznesplanu.

W miarę możliwości prosimy o wydruk dwustronny, może być czarno-biały lub w kolorze. Każdy z dwóch egzemplarzy należy zszyć w sposób trwały (może być np. w skoroszycie) oraz należy zaparafować na każdej stronie. Strony powinny być ponumerowane.

 • 28.10.2019

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się harmonogram szkolenia “ABC małego biznesu”.

Zajęcia odbywają się w Łodzi na ul. Zawiszy Czarnego 10 na 4 pietrze.

Harmonogram szkolenia “ABC małego biznesu” II Edycja

Indywidualne spotkania z doradcą w zakresie pisania biznesplanu obywają się w terminie 12.11.2019 r. -12.12.2019 r.

 • 25.10.2019

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się  listy osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji projektu.

Wgląd w treść kart oceny jest możliwy na miejscu w Biurze Projektu na pisemny bądź mailowy wniosek osoby zainteresowanej od 29.10.2019 w godzinach pracy Biura.

Dziękujemy wszystkim za udział w procesie rekrutacji!

Lista rankingowa II Edycja (aktualizacja 28.10.2019)

(Aktualizacja 6.11.2019 r.) W związku z rezygnacją (Formularz numer 13/2019), do projektu zakwalifikowała się pierwsza osoba z listy rezerwowej (Formularz numer 37/2019)

 • 27.09.2019

Szanowni Państwo,

w przyszłym tygodniu będziemy się kontaktować z osobami, których formularze otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną, by umówić Państwa na kolejny etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym ( spotkania odbędą się w terminie 30.09-15.10.2019 r.).

Nr formularzy, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną:

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 /II/2019

Rezygnacje:
Nr/ formularza:

18/II/2019, 55/II/2019, 57/II/2019.

Nr formularzy, które nie otrzymały minimum punktów podczas oceny merytycznej:

49/II/2019, 71/II/2019.

 Nr formularzy nie spełniajace warunków kwalifikowalności do projektu:

 12/II/2019.

 • 12.09.2019 

12.09.2019 r. wpłynął 75 formularz rekrutacyjny. Rekrutacja została zamknięta.

 • 11.09.2019

Do dnia 11.09.2019 r. do godziny 12:00 wpłynęły 62 formularze rekrutacyjne, w związku czym proces rekrutacji nadal trwa.

 • 14.08.2019

Szanowni Państwo,

Poniżej zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne do II Edycji Projektu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (wprowadzono zmiany do regulaminu obowiązującego w I Edycji Projektu). Formularz zgłoszeniowy należy pobrać, wypełnić komputerowo, wydrukować, parafować na każdej stronie oraz podpisać w wyznaczonym miejscu.Prosmy o dołączanie orzeczeń o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) oraz rejestracji w Urzędzie Pracy (dotyczy osób zarejestowanych).

Wypełnione formularze rekrutacyjne należy złożyć w Biurze projektu (ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro IV – Sekretariat) w terminie: 10.09.2019 r. – 23.09.2019 r. w godzinach pracy Biura projektu 9:00-15:00, lub do wyczerpania limitu 75 formularzy zgłoszeniowych! O wyczerpaniu miejsc będziemy informować na stronie internetowej.

Pozostałe dokumenty są do wglądu. Prosimy ich nie dołączać do formularzy rekrutacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny doradcy zawodowego

Karta oceny formalnej

Mapa obszarów rewitalizowanych

I Edycja

 • 18.09.2019

Ssanowni Państwo,

poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji.

Oświadczenie niezbędne do rozliczenia jednorazowej dotacji 

Rozliczenie wsparcia pomostowego 

 • 16.07.2019

Szanowni Państwo, 

zamieszczamy dokumenty niezbędne do podpisania umowy o przyznanie wsparcia na otworzenie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje zostały przesłane mailowo.

Pliki do pobrania:

Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej 

Załączniki do umowy – Oświadczenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Weksel

 • 15.07.2019 r.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy listę rankingową osób (uwzględniającą procedurę odwoławczą), które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Lista rankingowa została przesłana do Urzędu w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu listy przez Urząd, zostaną Państwo poinformowani o możliwości zakładania działalności gospodarczej.

Osoby zaznaczone na zielono (29 osób z najwyższą liczbą punktów) kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty.

 • 01.07.2019

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Osoby zaznaczone na zielono (25 osób z najwyższą liczbą punktów) kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

Pozostałe osoby trafiają na listę rezerwową i mają prawo odwołania się od oceny. Termin składania odwołań: 02.07.2019 – 08.07.2019 r. w godzinach pracy biura 9:00-15:00. W odwołaniu należy wskazać elementy oceny, do których Uczestnik ma zastrzeżenia i zawrzeć ewentualne wyjaśnienia.  Szczegóły zostały opisane w Regulaminie przyznawania środków na rozwój działalności.

Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zostanie stworzona i przesłana do Urzędu ostateczna lista rankingowa zawierająca dodatkowe 4 osoby, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia. Dopiero po zatwierdzeniu przez Urząd ostatecznej listy rankingowej składającej się z  29 osób, należy rejestrować działalność gospodarczą.

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty.

Prosimy o zapoznanie się z kartami oceny biznesplanu, które dostępne są na miejscu w Biurze projektu. W karcie mogą znaleźć się informacje Komisji, które należy uwzględnić przy zakładaniu działalności gospodarczej.  Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej i planują złożyć odwołanie, mogą przesłać maila z prośbą o przesłanie karty oceny mailowo.

Miłego dnia!

 • 16.05.2019 r.

Zamieszczamy zatwierdzony Regulamin przyznawania środków na rozwój rozwój działalności (do wglądu) oraz szablon Biznesplanu (do pobrania).

Termin naboru Biznesplanów: 03.06.2019 r. – 14.06.2019 r. w godzinach 9:00-15:00.

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.