RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA z art.13 RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biuro projektu 91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 92-203 Łódź ul. Konstytucyjna 42 c lub drogą elektroniczną: ceiron@ceiron.org.pl
 2. Z Administratorem Danych, można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Biura projektu, 91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10 lub drogą elektroniczną: ceiron@ceiron.org.pl lub telefonicznie 42 674 44 66.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostaną zgromadzone na podstawie dobrowolnego przekazania danych podczas rekrutacji do projektów poprzez Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie głównej Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub na podstronach projektów
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji projektu, w szczególności: naboru, rekrutacji do projektu, potwierdzenia kwalifikowalności do projektu oraz ich ewaluacji, monitoringu, działań informacyjno-promocyjnych, kontroli, sprawozdawczości, achiwizacji.
 5. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa.
 6. Państwa dane przechowywane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane i przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów rekrutacyjnych, szkoleniowych projektowych i statystycznych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.