EFS

NIEPEŁNOSPRAWNY - SPRAWNY WEBMASTER

2016-02-08

Pojekt „NIEPEŁNOSPRAWNY – SPRAWNY WEBMASTER” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Realizacja projektu 01.01.2011r. - 31.12.2012 r.

Terytorialny zasięg projektu: województwo łódzkie (w szczególności Łódź oraz powiaty: zgierski, pabianicki, brzeziński, łódzki-wschodni).

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie dla osób niepełnosprawnych specjalistycznych kursów składających się z trzech modułów szkoleniowych, tj.:

  • Moduł I – WEBMASTER (projektowanie, tworzenie, aktualizacja oraz zarządzanie stronami www),
  • Moduł II – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej),
  • Moduł III – SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA (aktywizacja zawodowa, doradztwo zawodowe).

Grupa docelowa projektu to 80 osób niezatrudnionych (40 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku produkcyjnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, zamieszkałych(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj.łódzkiego.W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne o wszystkich stopniach niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) zdolne do pracy, ale tylko o wybranych rodzajach niepełnosprawności (z zaburzeniami głosu i mowy, chorobami słuchu i narządu wzroku, upośledzeniem narządu ruchu,epilepsją, chorobami układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowo-płciowego, krwiotwórczego, zaburzeniami enzymatycznymi i metabolicznymi, osoby z chorobami neurologicznymi)


Strona internetowa projektu