EFS

Aktywni na rynku pracy II

2020-10-23

"Aktywni na rynku pracy II'

 

Projekt "Aktywni na rynku pracy II"

 

Cel projektu: zaktywizowanie zawodowe 60 osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących w powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim, m. Łódź, pabianickim i zgierskim, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej, 
 • długotrwale bezrobotne kobiety, 
 • osoby z niepełnosprawnościami, 
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia średniego włącznie), 
 • bezrobotni męźczyźni w wieku 40-49 lat, którzy nie należą do w/w grup) 

poprzez realizację wsparcia w okresie 01.05.2020 r. - 30.07.2021 r.  dostosowanego do specyficznych potrzeb, w tym: 

 • wsparcie doradcy zawodowego ( identyfikacja potrzeb i przygotowanie IPD)
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe) dla 50%  UP
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe) 
 • 4-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1033,70 za miesiąc) 
 • pośrednictwo pracy

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: konsultacje z doradcą zawodowym (w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji), szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy.

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,89 zł/h na następujących formach wsparcia: szkolenie komputerowe ECDL, szkolenie zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 1033,70 miesięcznie. 

 

Planowane do osięgnięcia rezultaty Projektu:

min. 80 % uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczęniu programu (w tym 30% w zawodach związanych ze srebrną gospodarką, opiekun osób starszej lub asysten osoby z niepełnosprawnościami)

min. 45 % uczestników, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy lub 60% bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należący do ww grup podejmie zatrudnienie po puszczeniu programu lub rozpoczcie prowadzenie działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji Projektu

Formularz Zgłoszeniowy

AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja do projektu została wstrzymana z powodu panującej pandemii. O wznowieniu poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej.

Od 01.06.2020 r. rekrutacja do projektu została wznowiona.

Harmonogram:

EDYCJA I GRUPA I

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnego Planu Działania od 26.08.2020 
 • Szkolenie zawodowe Pracownik biurowy z obsługą baz danych w terminie 06.10-02.11.2020 w godzinach 14:30-20:30, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Szkolenie zawodowe Kadry, płace z elemenatami rachunkowości w terminie 06.10-30.10.2020 w godzinach 08:30-14:30, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie zawodowe Grafika komputerowa i poligrafia cyfrowa w terminie 24.09-21.10.2020 (w dniach 24.09.-05.10.2020 w godzinach 14:30-20:30, w dniach 06.10.-21.10.2020 w godzianach 08:30-14:30) miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 •  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 017 094,50 zł, dofinansowanie UE: 915 385,05 zł