EFS

Czas na Zmiany

2019-06-11

PROJEKT „Czas na Zmiany"

CZAS REALIZACJI: 15/05/2019 - 14/11/2020.

CEL: Wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących na rynku pracy wśród 50 osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (min. 25 osób), z obszaru m. Łodzi i powiatów: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, przez kompleksowe wsparcie outplacementowe obejmujące formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

PLANOWANE FORMY WSPARCIA: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo psychologiczne, szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, szkolenia oraz doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie bezzwrotne (którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę), wsparcie pomostowe: pomoc finansowa wypłacana miesięcznie oraz indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym, pośrednictwo pracy.

Projekt "Czas na zmiany" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 004 684 zł, w tym dofinansowanie UE: 914 262,61 zł.

_______________________________________________________________________________________________

ŚCIEŻKA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ŚCIEŻKĄ WSPARCIA ZE STUDIAMI PODYPLOMOWYMI

Do rekrutacji zapraszamy pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych.W ramach projektu oferujemy: 

- doradztwo zawodowe i konsultacje z psychologiem,

- dofinansowanie studiów podyplomowych (do 4 200 zł),

- pośrednictwo pracy

Formularze rekrutacyjne oraz odpowiednie zaświadczenia od pracodawcy/zleceniodawcy przyjmujemy w Biurze Projektu od 27.05.2019. Przypominamy, że by uznać pracownika za zagrożonego zwolnieniem/przewidzianego do zwolnienia konieczne jest dostarczenie w procesie rekrutacji odpowiedniego zaświadczenia (do pobrania poniżej) lub osobnego oświadczenia dotyczącego sytuacji zatrudnieniowej kandydata podpisanego przez pracodawcę/zleceniodawcę.

Studia podyplomowe muszą się odbywać na terenie województwa łódzkiego. Przy wyborze studiów podyplomowych prosimy mieć także na uwadze datę ich zakończenia - Projekt kończy się w listopadzie 2020 roku, zatem wybrane przez Państwa studia powinny trwać 2 semestry (zimowy+letni). Najpóźniej do października 2020 roku powinniście Państwo być w posiadaniu dyplomu poświadczającego pozytywne zakończenie studiów.

Wsparciem obejmiemy 25 osób.

Dokumenty rekrutacyjne (edycja 10.06.2019):

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Oświadczenie pracodawcy (dla pracowników przewidzianych do zwolnienia)

Oświadczenie zleceniodawcy (dla zleceniobiorców przewidzianych do zwolnienia)

____________________________________________________________________________________________________

ŚCIEŻKA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM ZAWODOWYM OBEJMUJĄCYM SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE

Do rekrutacji zapraszamy osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. W ramach projektu oferujemy:

-doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,

-szkolenia zawodowe,

-3-miesięczne staże zawodowe,

-pośrednictwo pracy

Wsparciem zostanie objętych 15 osób. Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu od 17.06.2019.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin wsparcia i rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

_________________________________________________________________________________________________

ŚCIEŻKA DLA OSÓB PRAGNĄCYCH OTRZYMAĆ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Do rekrutacji zapraszamy osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz spełniają przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:

  • są kobietami
  • mają niskie kwalifikacje (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
  • mają mniej niż 30 lat
  • mają więcej niż 50 lat

W ramach projektu oferujemy:

-doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,

-doradztwo indywidualne i szkolenia dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

-bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 26 000 zł na otworzenie działalności gospodarczej,

-wsparcie pomostowe (indywidualne usługi doradcze i comiesięczna pomoc finansowa w wysokości do 2000 zł przez 12 miesięcy)

Wsparciem zostanie objętych 10 osób.

Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone na stronie w czerwcu 2019.

__________________________________________________________________________________________________

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu:

Mailowego - centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl,

Telefonicznego - 507 794 982, [42] 674 44 66,

Osobistego - Biuro Projektu.