EFS

Od pomysłu do biznesu

2020-01-29

 

PROJEKT „Od pomysłu do biznesu


Cel projektu:

Zaktywiwizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.01.2019 r. - 28.02.2021 r. u 74 bezrobotnych (41K,33M) w wieku 30 lat i więcej w II Edycjach, zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (w tym min. 12 osób na obszarze rewitalizowanych lub przeniesionych w związku z realizacją procesów rewitalizacyjnych) należących do grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy (60 UP) tj. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety oraz (max. 14) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do w/w grup poprzez nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenia 58 nowych i trwałych przedsiębiorstw.

W ramach projektu:

 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000 zł 
 • Wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy, do 2 100 zł/miesiąc netto.
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, 60h szkoleń z zakresu prawa, księgowości, biznesplanu oraz indywidualne zajęcia z doradcą biznesowym (6h)

II Edycja zaplanowana na wrzesień 2019 r.

 

AKTUALNOŚCI:


II Edycja

 • 29.01.2020

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę rankingową osób (uwzględniającą procedurę odwoławczą), które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Lista rankingowa została przesłana do Urzędu w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu listy przez Urząd, zostaną Państwo poinformowani o możliwości zakładania działalności gospodarczej.

Osoby zaznaczone na zielono (29 osób z najwyższą liczbą punktów) kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty. 

Lista rankingowa biznesplany II Edycja

 • 17.01.2020 r.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Osoby zaznaczone na zielono (25 osób z najwyższą liczbą punktów) kwalifikują się do otrzymania wsparcia i mogą być spokojne. J

Pozostałe osoby (11 osób zaznaczone na biało) trafiają na listę rezerwową i mają prawo odwołania się od oceny w terminie 20.01.2012 – 24.01.2020 r. w godzinach pracy biura 9:00-15:00. W odwołaniu należy wskazać elementy oceny Komisji, do których Uczestnik ma zastrzeżenia i zawrzeć ewentualne wyjaśnienia. Do ponownej oceny zostaną skierowane tylko biznesplany (treść odwołania nie podlega ponownej ocenie). Szczegóły zostały opisane w Regulaminie przyznawania środków na rozwój działalności.

Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zostanie stworzona i przesłana do Urzędu ostateczna lista rankingowa zawierająca dodatkowe 4 osoby, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia. 

Dopiero po zatwierdzeniu przez Urząd ostatecznej listy rankingowej składającej się z  29 osób, dostaną Państwo informację, że należy rejestrować działalność gospodarczą (rejestracja działalności będzie w II połowie lutego 2020 r.)

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty dotyczące zakładania działalności.

Prosimy o zapoznanie się z kartami oceny biznesplanu, które dostępne są na miejscu w Biurze projektu. W karcie mogą znaleźć się informacje Komisji, które należy uwzględnić przy zakładaniu działalności gospodarczej.  

Miłego dnia! 

Wstępna lista rankingowa biznesplany II Edycja

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 • 22.11.2019

Biznesplan należy złożyć w terminie 09.12-31.12.2019 r. w godzinach 9:00-13:00.  

Biuro projektu będzie nieczynne 24.12.2019 r. (wtorek) oraz 27.12.2019 r. (piątek) oraz w dni ustawowo wolne. 

Biznesplan należy złożyć wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach. Na jeden egzemplarz składają się 3 dokumenty: Biznesplan oraz załącznik nr 1 i nr 2 do Biznesplanu.

W miarę możliwości prosimy o wydruk dwustronny, może być czarno-biały lub w kolorze. Każdy z dwóch egzemplarzy należy zszyć w sposób trwały (może być np. w skoroszycie) oraz należy zaparafować na każdej stronie. Strony powinny być ponumerowane.


 • 28.10.2019

Szanowni Państwo, 

poniżej znajduje się harmonogram szkolenia "ABC małego biznesu". 

Zajęcia odbywają się w Łodzi na ul. Zawiszy Czarnego 10 na 4 pietrze. 

Harmonogram szkolenia "ABC małego biznesu" II Edycja 

Indywidualne spotkania z doradcą w zakresie pisania biznesplanu obywają się w terminie 12.11.2019 r. -12.12.2019 r.

 

 • 25.10.2019

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się  listy osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji projektu. 

Wgląd w treść kart oceny jest możliwy na miejscu w Biurze Projektu na pisemny bądź mailowy wniosek osoby zainteresowanej od 29.10.2019 w godzinach pracy Biura. 

Dziękujemy wszystkim za udział w procesie rekrutacji! 

Lista rankingowa II Edycja (aktualizacja 28.10.2019)
(Aktualizacja 6.11.2019 r.) W związku z rezygnacją (Formularz numer 13/2019), do projektu zakwalifikowała się pierwsza osoba z listy rezerwowej (Formularz numer 37/2019)
 • 27.09.2019

Szanowni Państwo, 

w przyszłym tygodniu będziemy się kontaktować z osobami, których formularze otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną, by umówić Państwa na kolejny etap rekrutacji - spotkanie z doradcą zawodowym ( spotkania odbędą się w terminie 30.09-15.10.2019 r.). 

Nr formularzy, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną:

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 /II/2019

Rezygnacje:
Nr/ formularza:

18/II/2019, 55/II/2019, 57/II/2019.

Nr formularzy, które nie otrzymały minimum punktów podczas oceny merytycznej:

49/II/2019, 71/II/2019.

 Nr formularzy nie spełniajace warunków kwalifikowalności do projektu:

 12/II/2019.

 

 • 12.09.2019 

12.09.2019 r. wpłynął 75 formularz rekrutacyjny. Rekrutacja została zamknięta.

 

 • 11.09.2019

Do dnia 11.09.2019 r. do godziny 12:00 wpłynęły 62 formularze rekrutacyjne, w związku czym proces rekrutacji nadal trwa.

 

 • 14.08.2019

Szanowni Państwo,

Poniżej zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne do II Edycji Projektu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (wprowadzono zmiany do regulaminu obowiązującego w I Edycji Projektu). Formularz zgłoszeniowy należy pobrać, wypełnić komputerowo, wydrukować, parafować na każdej stronie oraz podpisać w wyznaczonym miejscu.Prosmy o dołączanie orzeczeń o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) oraz rejestracji w Urzędzie Pracy (dotyczy osób zarejestowanych). 

Wypełnione formularze rekrutacyjne należy złożyć w Biurze projektu (ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro IV - Sekretariat) w terminie: 10.09.2019 r. - 23.09.2019 r. w godzinach pracy Biura projektu 9:00-15:00, lub do wyczerpania limitu 75 formularzy zgłoszeniowych! O wyczerpaniu miejsc będziemy informować na stronie internetowej. 

Pozostałe dokumenty są do wglądu. Prosimy ich nie dołączać do formularzy rekrutacyjnych. 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny 

Regulamin rekrutacji 

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny doradcy zawodowego

Karta oceny formalnej

Mapa obszarów rewitalizowanych


I Edycja

 • 18.09.2019

Ssanowni Państwo,

poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji. 

Oświadczenie niezbędne do rozliczenia jednorazowej dotacji  

Rozliczenie wsparcia pomostowego  

 • 16.07.2019

Szanowni Państwo, 

zamieszczamy dokumenty niezbędne do podpisania umowy o przyznanie wsparcia na otworzenie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje zostały przesłane mailowo. 

 

Pliki do pobrania:

Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej  

Załączniki do umowy - Oświadczenia 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Weksel 

 • 15.07.2019 r.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy listę rankingową osób (uwzględniającą procedurę odwoławczą), które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Lista rankingowa została przesłana do Urzędu w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu listy przez Urząd, zostaną Państwo poinformowani o możliwości zakładania działalności gospodarczej.

Osoby zaznaczone na zielono (29 osób z najwyższą liczbą punktów) kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty.


 

 • 01.07.2019

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Osoby zaznaczone na zielono (25 osób z najwyższą liczbą punktów) kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

Pozostałe osoby trafiają na listę rezerwową i mają prawo odwołania się od oceny. Termin składania odwołań: 02.07.2019 - 08.07.2019 r. w godzinach pracy biura 9:00-15:00. W odwołaniu należy wskazać elementy oceny, do których Uczestnik ma zastrzeżenia i zawrzeć ewentualne wyjaśnienia.  Szczegóły zostały opisane w Regulaminie przyznawania środków na rozwój działalności.

Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zostanie stworzona i przesłana do Urzędu ostateczna lista rankingowa zawierająca dodatkowe 4 osoby, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia. Dopiero po zatwierdzeniu przez Urząd ostatecznej listy rankingowej składającej się z  29 osób, należy rejestrować działalność gospodarczą.

W najbliższym czasie prześlemy mailowo informacje o kolejnych krokach oraz niezbędne dokumenty.

Prosimy o zapoznanie się z kartami oceny biznesplanu, które dostępne są na miejscu w Biurze projektu. W karcie mogą znaleźć się informacje Komisji, które należy uwzględnić przy zakładaniu działalności gospodarczej.  Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej i planują złożyć odwołanie, mogą przesłać maila z prośbą o przesłanie karty oceny mailowo.

Miłego dnia! 

 

 


 • 16.05.2019 r.

Zamieszczamy zatwierdzony Regulamin przyznawania środków na rozwój rozwój działalności (do wglądu) oraz szablon Biznesplanu (do pobrania). 

Termin naboru Biznesplanów: 03.06.2019 r. - 14.06.2019 r. w godzinach 9:00-15:00. 

 

Pliki do pobrania (dotyczące Biznesplanu)

BIZNESPLAN  (do pobrania)

Załącznik nr 1 do biznesplanu - Zestawienie wydatków  (do pobrania)

Załącznik nr 2 do biznesplanu - Oświadczenie VAT  (do pobrania)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do wglądu)

Karta oceny biznesplanu  (do wglądu)

Formularz komisji dotyczący zmian w biznesplanie  

Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej  

 

 

 • 07.05.2019

Podział na grupy jest ustalony według numerów formularzy.

Grupa 1 – numery formularzy: 149, 36, 78, 153, 161, 24, 31, 60, 147, 18, 76, 77, 130

Grupa 2 – numery formularzy: 155, 87, 163, 9, 93, 95, 46, 30, 112, 83, 10, 80, 82

Grupa 3 – numery formularzy: 75, 94, 17, 50, 84, 79, 23, 48, 156, 157, 1, 100

W związku z ograniczeniami sal szkoleniowych, nie ma możliwości zmiany grupy. Wymagana frekwencja na szkoleniach: 80%. Punkty z egzaminu na koniec szkoleń będą liczyć się m.in. do punktacji od której zależy przyznanie dotacji. Na poniedziałek 13.05 prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które zostaną przesłane mailowo w piątek. 

 

 • 06.05.2019

Od 13.05.2019 r. rozpoczynamy ścieżkę szkoleniowo-doradczą, w ramach której skorzystacie z 60 godzin szkoleń z zakresu księgowości, tworzenia biznesplanu, prawa, IT oraz marketingu oraz 3 spotkań x 2h z doradcą, który pomoże przy tworzeniu biznesplanu. Wymagana frekwencja na szkoleniach - 80%, na doradztwie - 100%. Wynik z egzaminu końcowego będzie miał znaczenie przy punktacji, która będzie decydować o przyznaniu dotacji. 07.05.2019 r. zostanie opublikowany szczegółowy harmonogram szkoleń.

 • 25.04.2019

Szanowni Państwo, 

z przyczyn niezależnych od Realizatora Projektu termin szkoleń ulegnie przesunięciu. Ostateczne listy osób zakwalifikowanych zostały przekazane celem weryfikacji i akceptacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Po akceptacji list zakwalifikowanych poinformujemy Państwa o terminie szkoleń. Ponownie informujemy, że w dniach 01.05-05.05.2019 szkolenia nie będę się odbywać. Wysoce małoprawdopodobne jest rozpoczęcie szkoleń od 06.05.2019. Prosimy slędzić stronę internetową na bieżąco.


 • 17.04.2019 r. 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że udało się nam przygotować listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uwzględniające odwołania. 

Do projektu zostało zakwalifikowanych 37 osób z najwyższą liczbą punktów (zaznaczone na zielono). W przypadku rezygnacji osób z listy zakwalifikowanych kolejne osoby na liście rezerowej z najwyższą liczbą punktów (zaznaczone na biało), zostaną zakwalifikowane do projektu. Ostateczne listy osób zakwalifikowanych zostały przekazane celem weryfikacji i akceptacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Gdy tylko zostaną zatwierdzone, bezzwłocznie poinformujemy o terminie szkoleń na poniższej stronie WWW oraz mailowo. 

Zapewniamy jednak, że w dniach 01.05-05.05.2019 szkolenia nie będę się odbywać. 

Lista rankingowa - Kobiety 

 

Lista rankingowa - Mężczyźni

 

Lista rankingowa - Mężczyźni nie należący do defowaryzowanych grup

 • 03.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że udało się nam przygotować wstępne listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 30 osób z najwyższą liczbą punktów (zaznaczone na zielono). Osobom, które nie zakwalifikowały się do udziału (a znalazły się na liście rezerwowej - zaznaczone na biało) przysługuje prawo odwołania się od oceny do dnia 10.04.2019 do godz. 15. Zasady procedury odwoławczej opisane zostały w treści regulaminu rekrutacji (paragraf VII). Po procedurze odwoławczej zostanie zakwalifikowanych kolejnych 7 osób z listy rezerwowej z największą liczbą punktów. W przypadku odwołania można uzyskać mniej, tyle samo lub więcej punktów niż w pierwotnej ocenie. Osoby które nie złożą odwołania zachowują przyznaną liczbę punktów z pierwszje oceny. Łącznie do projektu w ramach I Edycji zostanie przyjętych 37 osób.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, ostateczne listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaną przekazane celem weryfikacji i akceptacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W związku z powyższym, należy zaznaczyć, że ostateczne listy mogą się różnić od wstępnych. Gdy tylko zostaną zatwierdzone, bezzwłocznie poinformujemy o tym na poniższej stronie WWW. Zostanie wtedy również podany termin szkoleń. Wstępnie planujemy rozpocząć je w terminie 23.04-07.05.2019 r.

 

Wstępna lista rankingowa - Kobiety 

 

Wstępna lista rankingowa - Mężczyźni

Wstępna lista rankingowa - Mężczyźni nie należący do defowaryzowanych grup

 

Numery formularzy, które nie uzyskały minimum po rozmowie z doradcą zawodowym:

7/2019, 13/2019

Numery formularzy, które zostały odrzucone po rozmowie z Komisją Rekrutacyjną:

5/2019, 12/2019, 18/2019, 21/2019, 32/2019, 41/2019, 64/2019, 71/2019, 138/2019, 148/2019, 154/2019


 • 27.03.2019 r. 

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczącą projektu:

 • "Nie może otrzymać wsparcia uczestnik, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że planowana działalność gospodarcza wraz z towarzyszącymi jej zasobami materialnymi będącymi jej zapleczem jest działalnością, która wcześniej była prowadzona przez członka rodziny uczestnika (zakaz wejścia w faktyczne władztwo lub współwładztwo przedsiębiorstwa lub jego części należącego do członka rodziny). W przedmiocie wskazanej okoliczności uczestnik składa stosowne oświaczenie."
 • W przypadku osób, które planują zarejestrować się jako podatnik VAT, kwota przyznanej dotacji ulegnie pomniejszeniu. Zgodnie z wytycznymi nie można finansować podatku VAT ze środków unijnych. Poniżej zamieszczamy wzór do obliczenia kwoty dotacji:

Kwota wnioskowana dotacji w biznesplanie (np. 27 000, 00 zł) / 1,23 (VAT)= kwota dotacji otrzymana w ramach projektu (np. 21 951,22 zł). W takiej sytuacji różnicę (VAT) należy pokryć ze środków własnych.

W przypadku osób, które nie planują się zarejestrować jako podatnik VAT możliwa kwota otrzymanej dotacji wynosi do 27 000,00 zł.

 

 • 08.03.2019 r

W najbliżsyzch dniach będziemy się kontaktować telefonicznie z osobami, których formularz został oceniony pozytywnie przez Komisję Rekrutacyjną i przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji czyli rozmowy z doradcą zawodowym. 

Numery formularzy ocenionych pozytywnie:

1,5,7,9,10,12,13,14,17,18,21,23,24,27,28,30,31,32,35,36,41,46,48,50,58,59,60,63,64,66,69,71,75,76,77,

78,79,80,82,83,84,87,90,93,94,95,98,100,105,112,117,122,130,138,147,148,149,153,154,155,156,157,

158,159,161,163/2019.


 • 28.02.2019 r.

Proces sprawdzania formularzy ciągle trwa. Najprawdopodobniej dopiero po 11.03.2019 r. opublikujemy listę osób, które uzyskały potywyną ocenę z formularza rekrutacyjnego i są dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji, czyli rozmowy z doradcą zawodowym. Z osobami, które zakwalifikują się do kolejnego etapu, będziemy kontaktować się telefonicznie. 


 • 20.02.2019 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy nabór formularzy rekrutacyjnych. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszym projektem, prosimy o cierpliwość. Gdy tylko będziemy znać wyniki, zamieścimy informację na stronie internetowej.  Z osobami, które uzyskają wymagane minimum punktowe, będziemy kontaktować się telefonicznie.

 • 05.02.2019 r.

Definicje:

1.      Wsparcie finansowe nie może być wykorzystane na:

a)     zapłatę grzywien, kar i innych podobnych opłat wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,

b)     zapłatę odszkodowań i kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

c)      zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów,

d)     w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę z niepełnosprawnością - na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

e)     w przypadku uczestników będących czynnymi podatnikami VAT – sfinansowanie podatku VAT od zakupionych towarów i usług.

 

2. Finansowe wsparcie pomostowe może być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych, bieżących wydatków, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych. 

 

 • 29.01.2019 r

W Regulaminie rekrutacji nastąpiła zmiana. Został usunięty zapis par. VIII pkt. 5 : "Jeżeli na podstawie liczby punktów przyznanej za ocenę formularza rekrutacyjnego nie da się ustalić, czy kandydat może wziąć udział w projekcie, prawo do wzięcia udziału w projekcie wyznacza kolejności złożenia formularza rekrutacyjnego. Kandydaci, którzy złożyli formularz wcześniej mają pierwszeństwo przed tymi, którzy złożyli formularz później."

Dodatkowo w Formularzu Rekrutacyjnym znajduję się błąd w "Oświadczeniach". W punkcie 18, zamiast 48 godzin szkoleń, powinno być 60h. Jeżeli jest taka możliwość, to prosimy o samodzielne sprostowanie. Podkreślamy, data złożenia formularza nie ma znaczenia.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów na liście rankingowej, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje liczba punktów uzyskanych w toku oceny merytorycznej formularza.

W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie pracy lub osób niepełnosprawnych, prosimy o dostarczenie wraz z Formularzem zgłoszeniowym, dokumentów potwierdzający w/w status.

 • 25.01.2019

Definicje:

 • Osoba bezrobotna - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL (osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)
 • Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły robocznej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Do tej grupy zaliczamy m.in:
 • studentów studiow stacjonarnych
 • studentów studiów niestacjonarnych (o ile nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne)
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (o ile nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne)

Do projektu mogą się zakwalifikować tylko osoby bezrobotne, zarówno zarejestrowane w Urzędzie Pracy jak i niezarejestrowane.

Dodatkowo osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny dostarczyć wraz z formularzem dokument potwierdzający rejestrację we właściwym Urzędzie Pracy. 

 

 • 23.01.2019 r.

Zamieściliśmy dokumenty rekrutacyjne. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać, wypełnić komputerowo, wydrukować, parafować na każdej stronie oraz podpisać w wyznaczonym miejscu.

Wypełnione formularze rekrutacyjne należy złożyć w Biurze projektu (ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro IV - Sekretariat) DOPIERO w terminie: 07.02.2019 r. - 20.02.2019 r. w godzinach pracy Biura projektu 9:00-15:00. Data złożenia formularza nie ma znaczenia!

Reszta dokumentów jest do wglądu. 

 

 • KLAUZULA INFORMACYJNA z art.13 RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biuro projektu 91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 92-203 Łódź ul. Konstytucyjna 42 c lub drogą elektroniczną: ceiron@ceiron.org.pl

2.  Z Administratorem Danych, można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Biura projektu, 91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10 lub drogą elektroniczną: ceiron@ceiron.org.pl lub telefonicznie 42 674 44 66.

3. Pani/Pana dane osobowe zostaną zgromadzone na podstawie dobrowolnego przekazania danych podczas rekrutacji do projektów poprzez Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie głównej Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub na podstronach projektów

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji projektu, w szczególności: naboru, rekrutacji do projektu, potwierdzenia kwalifikowalności do projektu oraz ich ewaluacji, monitoringu, działań informacyjno-promocyjnych, kontroli, sprawozdawczości, achiwizacji.

5. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa.

6. Państwa dane przechowywane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane i przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów rekrutacyjnych, szkoleniowych projektowych i statystycznych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:

7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny doradcy zawodowego

Karta oceny formalnej

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji (aktualizacja z dnia 29.01.2019)

Mapa obszarów rewitalizowanych

 

 

Wartość projektu: 3 809 506,10 zł, dofinansowanie z UE: 3 695 220,91 zł.