EFS

Od pomysłu do biznesu

2019-03-11

 

PROJEKT „Od pomysłu do biznesu


Cel projektu:

Zaktywiwizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.01.2019 r. - 28.02.2021 r. u 74 bezrobotnych (41K,33M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (w tym min. 12 osób na obszarze rewitalizowanych lub przeniesionych w związku z realizacją procesów rewitalizacyjnych) należących do grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy (60 UP) tj. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety oraz (max. 14) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do w/w grup, w II Edycjach poprzez nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenia 58 nowych i trwałych przedsiębiorstw.

W ramach projektu:

 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000 zł 
 • Wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy, do 2 100 zł/miesiąc.
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, 60h szkoleń z zakresu prawa, księgowości, biznesplanu oraz indywidualne zajęcia z doradcą biznesowym (6h)

 

AKTUALNOŚCI:

 • 08.03.2019 r

W najbliżsyzch dniach będziemy się kontaktować telefonicznie z osobami, których formularz został oceniony pozytywnie przez Komisję Rekrutacyjną i przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji czyli rozmowy z doradcą zawodowym. 

Numery formularzy ocenionych pozytywnie:

1,5,7,9,10,12,13,14,17,18,21,23,24,27,28,30,31,32,35,36,41,46,48,50,58,59,60,63,64,66,69,71,75,76,77,

78,79,80,82,83,84,87,90,93,94,95,98,100,105,112,117,122,130,138,147,148,149,153,154,155,156,157,

158,159,161,163/2019.


 • 28.02.2019 r.

Proces sprawdzania formularzy ciągle trwa. Najprawdopodobniej dopiero po 11.03.2019 r. opublikujemy listę osób, które uzyskały potywyną ocenę z formularza rekrutacyjnego i są dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji, czyli rozmowy z doradcą zawodowym. Z osobami, które zakwalifikują się do kolejnego etapu, będziemy kontaktować się telefonicznie. 


 • 20.02.2019 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy nabór formularzy rekrutacyjnych. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszym projektem, prosimy o cierpliwość. Gdy tylko będziemy znać wyniki, zamieścimy informację na stronie internetowej.  Z osobami, które uzyskają wymagane minimum punktowe, będziemy kontaktować się telefonicznie.

 • 05.02.2019 r.

Definicje:

1.      Wsparcie finansowe nie może być wykorzystane na:

a)     zapłatę grzywien, kar i innych podobnych opłat wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,

b)     zapłatę odszkodowań i kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

c)      zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów,

d)     w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę z niepełnosprawnością - na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

e)     w przypadku uczestników będących czynnymi podatnikami VAT – sfinansowanie podatku VAT od zakupionych towarów i usług.

 

2. Finansowe wsparcie pomostowe może być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych, bieżących wydatków, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych. 

 

 • 29.01.2019 r

W Regulaminie rekrutacji nastąpiła zmiana. Został usunięty zapis par. VIII pkt. 5 : "Jeżeli na podstawie liczby punktów przyznanej za ocenę formularza rekrutacyjnego nie da się ustalić, czy kandydat może wziąć udział w projekcie, prawo do wzięcia udziału w projekcie wyznacza kolejności złożenia formularza rekrutacyjnego. Kandydaci, którzy złożyli formularz wcześniej mają pierwszeństwo przed tymi, którzy złożyli formularz później."

Dodatkowo w Formularzu Rekrutacyjnym znajduję się błąd w "Oświadczeniach". W punkcie 18, zamiast 48 godzin szkoleń, powinno być 60h. Jeżeli jest taka możliwość, to prosimy o samodzielne sprostowanie. Podkreślamy, data złożenia formularza nie ma znaczenia.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów na liście rankingowej, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje liczba punktów uzyskanych w toku oceny merytorycznej formularza.

W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie pracy lub osób niepełnosprawnych, prosimy o dostarczenie wraz z Formularzem zgłoszeniowym, dokumentów potwierdzający w/w status.

 • 25.01.2019

Definicje:

 • Osoba bezrobotna - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL (osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)
 • Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły robocznej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Do tej grupy zaliczamy m.in:
 • studentów studiow stacjonarnych
 • studentów studiów niestacjonarnych (o ile nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne)
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (o ile nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne)

Do projektu mogą się zakwalifikować tylko osoby bezrobotne, zarówno zarejestrowane w Urzędzie Pracy jak i niezarejestrowane.

Przypominamy, aby formularze były wypełnione komputerowo. Liczba wszystkich stron nie może przekroczyć 7. Formularz należy wypełnić czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 11.

Dodatkowo osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny dostarczyć wraz z formularzem dokument potwierdzający rejestrację we właściwym Urzędzie Pracy. 

 

 • 23.01.2019 r.

Zamieściliśmy dokumenty rekrutacyjne. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać, wypełnić komputerowo, wydrukować, parafować na każdej stronie oraz podpisać w wyznaczonym miejscu.

Wypełnione formularze rekrutacyjne należy złożyć w Biurze projektu (ul. Zawiszy Czarnego 10, piętro IV - Sekretariat) DOPIERO w terminie: 07.02.2019 r. - 20.02.2019 r. w godzinach pracy Biura projektu 9:00-15:00. Data złożenia formularza nie ma znaczenia!

Reszta dokumentów jest do wglądu. 

 

 • KLAUZULA INFORMACYJNA z art.13 RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biuro projektu 91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 92-203 Łódź ul. Konstytucyjna 42 c lub drogą elektroniczną: ceiron@ceiron.org.pl

2.  Z Administratorem Danych, można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Biura projektu, 91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10 lub drogą elektroniczną: ceiron@ceiron.org.pl lub telefonicznie 42 674 44 66.

3. Pani/Pana dane osobowe zostaną zgromadzone na podstawie dobrowolnego przekazania danych podczas rekrutacji do projektów poprzez Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie głównej Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub na podstronach projektów

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji projektu, w szczególności: naboru, rekrutacji do projektu, potwierdzenia kwalifikowalności do projektu oraz ich ewaluacji, monitoringu, działań informacyjno-promocyjnych, kontroli, sprawozdawczości, achiwizacji.

5. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa.

6. Państwa dane przechowywane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane i przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów rekrutacyjnych, szkoleniowych projektowych i statystycznych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:

7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny formalnej

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji (aktualizacja z dnia 29.01.2019)

Mapa obszarów rewitalizowanych

 

 

Wartość projektu: 3 809 506,10 zł, dofinansowanie z UE: 3 695 220,91 zł.