EFS

KIS OTWARTE DRZWI II

2018-12-12

Poddziałanie 9.1.1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY 12.04.2018 r.

KIS OTWARTE DRZWI II

okres realizacji projektu:

01.01.2017 - 12.04.2018

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego w wieku od 18 do 64 lat, które mają podpisany i realizują kontrakt socjalny w ośrodkach pomocy społecznej, w tym do:

 • Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; lub
 • Bezrobotnych, dla których zgodnie z ustawą z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy; lub
 • Długotrwale bezrobotnych; lub
 • Osób niepełnosprawnych; lub
 • Osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Projekt oferuje:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne;
 • Warsztaty integracji społecznej i zawodowej;
 • Szkolenie komputerowe;
 • Szkolenie zawodowe;
 • Możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego z wynagrodzeniem 1355 zł netto;
 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Catering;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Pomoc asystenta osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje:

W oparciu o art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym do Klubu Integracji Społecznej (KIS) nie będą mogły przystąpić osoby, które mają prawo do: 1) zasiłku dla bezrobotnych; 2) zasiłku przedemerytalnego; 3) świadczenia przedemerytalnego; 5) renty strukturalnej; 6) renty z tytułu niezdolności do pracy; 7) emerytury; 8) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.


ZAPRASZAMY


Osoby zainteresowane będą mogły złożyć formularz zgłoszeniowy:

lub

 • w siedzibie Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Konstytucyjna 42c w Łodzi.

 

kontakt telefoniczny:

tel. do biura projektu : 42 674-44-66 ; 42 674- 44-45 ( w godz. 9:00-16:00)

 

***

Zakończylismy rekrutację do I Edycji. Wszystkich chetnych zapraszamy do zgłoszania się do II Edycji projektu.

 

REKRUTACJA ZAMNIĘTA - I Edycja

***

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW/CZEK 

I EDYCJI PROJEKTU

Identyfikacja potrzeb (doradztwo zawodowe): dla Uczestników I Edycji - zajęcia wyznaczane indywidualnie

Wsparcie psychologiczne: dla Uczestników I EDYCJI - dyżury psychologa 8 godzin w miesiącu (termin ustalany indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami)

Warsztaty integracji społecznej: 29.05.2017 - 13.06.2017, godz. 14:00-18:00

Warsztaty integracji zawodowej: 05.06.2017 - 09.06.2017, godz. 14:00-18:00

Szkolenie komputerowe z egzaminem ECDL Base (dla 1 grupy): 19.06.2017 - 04.07.2017

godz. 9:00-14:00; 14:00-19:00

Szkolenie komputerowe z egzaminem ECDL Standard(dla 2 grupy):19.06.2017 - 14.07.2017

godz. 9:00-14:00, 14:00-19:00

Szkolenie zawodowe (dla 2 grup): 20.07.2017 - 09.08.2017, godz. 8:30-13:30,

godz. 13:30-18:30

Staże zawodowe  3- m-ce : po zakończonych szkoleniach zawodowych

Indywidualne pośrednictwo pracy: po stażach zawodowych

Zajęcia indywidualne odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00- 20:00.

Zajęcia grupowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach:  8:00-14:00 (grupa poranna) i 14-20 (grupa popołudniowa).

ADRES ODBYWANIA ZAJĘĆ: Łódź, ul. Konstytucyjna 42c

 


Regulamin rekrutacji - KIS OTWARTE DRZWI II - pobierz plik

Dokument do pobrania - zaświadczenie z OPS