EFS

K I S OTWARTE DRZWI

2016-01-22

Projekt "K I S OTWARTE DRZWI"

współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Jego realizację rozpoczęto w sierpniu 2011, a zakończono we wrześniu 2013 r. Skierowany był do osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Głównym celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczoniem społecznym, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego. W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

  • warsztaty reintegracji zawodowej i społecznej
  • kursy specjalistyczne w zakresie podstaw obsługi komputera
  • kurs języka angielskiego
  • zajęcia z doradcą zawodowy

Projekt zakładał przeszkolenie 200 osób.

 

Strona internetowa projektu