EFS

TY TEŻ MOŻESZ BYĆ (DOBRYM) PRACOWNIKIEM

2015-12-31

"TY TEŻ MOŻESZ BYĆ (DOBRYM) PRACOWNIKIEM"

to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany był do mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 18-64 lat pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu przeszkolono 110 osób (w tym 55 długotrwale bezrobotnych).

 

OGÓLNY CEL PROJEKTU

to udzielenie uczestnikom projektu kompleksowej pomocy w zakresie podnoszenia i rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz szeroko pojętej aktywizacji zawodowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia, podniesienie umiejętności korzystania przez osoby pozostające bez zatrudnienia z nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych, motywacja osób pozostających bez zatrudnienia do działania mającego na celu podjęcie zatrudnienia, nauczenie osób pozostających bez zatrudnienia efektywnego poruszania się na rynku pracy, zapobieganie trwałemu wykluczeniu osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy.

 

W ramach projektu prowadzono BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA


Szkolenia obejmowały:

  • 100 h zajęć z zakresu obsługi komputera (w stopniu podstawowym lub zaawansowanym),
  • 20 h zajęć z zakresu elementy przedsiębiorczości.
  • każdy z uczestników szkolenia miał również możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji (2 h/osoba).

 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu:

  • średni czas trwania szkolenia 2 miesiące,
  • szkolenia prowadzone były z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego,
  • uczestnicy projektu otrzymali zwrot kosztów przejazdu (duża część uczestników była dowożona na zajęcia),
  • kilku uczestników projektu otrzymało zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
  • uczestnicy projektu otrzymali: poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz stypendium w wysokości 480,00 zł.
  • Realizacja projektu zakończona sukcesem. Założone w projekcie rezultaty osiągnięte zostały w 100%.