EFS

NIEPEŁNOSPRAWNI NA OTWARTYM RYNKU PRACY

2014-10-24

"Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy"

to projekt zrealizowany przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w ramach Działania 1.4 SPORZL - Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Cel Europejskiego Funduszu Społecznego to pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Instytucją wdrażającą dla Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt przewidywał realizację warsztatów z aktywizacji zawodowej oraz doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dzięki warsztatom psychologicznym prowadzonym z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej uczestnicy zajęć posiedli umiejętności konieczne do poruszania się na obecnym rynku pracy. Doradztwo zawodowe zrealizowane w formie indywidualnych konsultacji, miało na celu pomoc uczestnikom zajęć we właściwym pokierowaniu karierą zawodową.

W projekcie wzięły udział 54 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym.