ROZEZNANIE RYNKU NR SZZ/9.1.2/2020

2019-12-10

 

 

Projekt „PRACA W TWOICH RĘKACH!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

Łódź dnia 10.12.2019

 

ROZEZNANIE RYNKU NR SZZ/9.1.2/2020

 

 

W związku z realizacją projektu pn. Praca w Twoich rękach!przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie:

 

1. PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH  DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU,

 

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres biura projektu: 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10 (IV piętro)

 

Charakterystyka przedmiotu zlecenia

 

1. Przeprowadzenie SZKOLEŃ ZAWODOWYCH zakończonych egzaminem dla uczestników projektu, około 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym os. bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji zawodowej (w tym również osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPS wykluczonych społecznie),  w wieku 18-64 lata  zamieszkujących w woj. łódzkim

Szczegółowy opis:

a)       Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem (na podstawie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju  dostosowanej do predyspozycji i możliwości uczestników) w wymiarze śr. 100 h na grupę (min. 60 godz./grupa), min. 25 h w tygodniu, ok. 6h/dzień.

 

b)       W przypadku szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kompetencji, fakt ten będzie weryfikowany w ramach następujących etapów zg. z wytycznymi: ETAP I (zakres), ETAP II (wzorzec),ETAP III (ocena), ETAP IV (porównanie).

 

Planowana tematyka szkoleń zawodowych:

 

Nr grupy

Tematyka

Okres szkolenia

Ilość uczestników

 Grupa 7

Pracownik biurowy z elementami baz danych

 

 

01/2020 – 02/2020

 

Około 12 osób

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW

 

1.Posiadają wykształcenie wyższe /zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia/szkolenia zawodowego

2. Posiadają min. 2 letnie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie objętym tematyka szkolenia zawodowego

 

3. Posiadają wiedzę i doświadczenie  ( min. 1 rok ) w zakresie pracy  z os. dorosłymi w tym: zagrożonymi wykluczeniem społecznym a w szczególności os. poszukującymi pracy, os. bezrobotnymi/długotrwale bezrobotnymi oraz osobami z  różnymi niepełnosprawnymi.

 

4. Zleceniobiorcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego wynoszący 276 godzin miesięcznie - zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

Ofertę cenową należy składać do Biura Projektu , 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10 (IV piętro) w godzinach pracy biura ( 9:00-15:00)  w dni robocze od poniedziałku do piątku  lub e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

 

 

 

DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

 

Adres do korespondencji: 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10

Dane kontaktowe: tel. 42 674-44-66

 

 

Zleceniobiorca  zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego.

 

Niniejsze zapytanie pozwoli na określenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach rozeznania rynku, z tego względu prosimy o podanie szacunkowego kosztu w załączonym formularzu wyceny, nawet jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani realizacja usługi.

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenie jej za pośrednictwem poczty (listem poleconym)/ osobiście lub przesłanie na adres e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

 

 

Potwierdzam otrzymanie w/w informacji i zapoznanie się z nią.

 

 

 

______________________ ______________________________________

miejscowość i data Podpis osoby otrzymującej.