Rozeznanie rynku Nr SPP/9.1.2/2019 - POSREDNICTWO PRACY dla Uczestników projektu " Praca w Twoich rekach!"

2019-08-08

 

 

 

 

 

Łódź dnia 08.08.2019

 

ROZEZNANIE RYNKU NR   PP/RR/9.1.2/2019

 

Do Projektu pt. „PRACA W TWOICH RĘKACH”

współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach

  RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

Poddziałanie 9.1.2 „ Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

 

W związku z realizacją projektu  przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zapraszamy do złożenia oferty .

 

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (CEiRON)

Ul. Zawiszy Czarnego 10

91-829 Łódź

 

Charakterystyka przedmiotu zlecenia:

 

  1. Przeprowadzenie dla około 90 osób  w 3 Edycjach (54 K i 36M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej ( osoby                                   z niepełnosprawnością a także z zaburzeniami psychicznymi, bezrobotne) z powiatów ŁOM ( M. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski) poprzez realizacje :

a)       Pośrednictwa pracy – Indywidualnych spotkań z pośredn. pracy. Liczba godz.: 6h/osoba (2 spotkania  x 3h/os.) Zakres: monitoring realizacji IPD, analiza opinii doradcy, trenerów, opiekuna stażu, pozyskiwanie ofert pracy (m.in. opis niezbędnych kwalifikacji i umiejętności, warunków pracy, zakres zadań na wybranym stanowisku), przedstawienie propozycji pomocy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami, przedstawienie min. 3 ofert dostosowanych do możliwości i kwalifikacji oraz inne działania wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Termin: wrzesień 2019 – czerwiec 2020

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW

 

1. Posiadają wykształcenie zgodne z zakresem udzielanego wsparcia – pośrednictwa pracy , wyższe lub ukończone studia podyplomowe we wskazanych powyżej kierunkach lub ukończone  szkolenia (związane z przedmiotem zlecenia) potwierdzone stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

 

2. Posiadają min. 2 lata doświadczenia zawodowego w czasie którego zrealizowane zostało pośrednictwo pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a w szczególności z osobami poszukującymi pracy, os. bezrobotnymi/długotrwale bezrobotnymi oraz osobami z  różnymi niepełnosprawnymi.


3. Posiadają wpis do KRAZ (Krajowa Agencja Zatrudnienia)

  

4. Zleceniobiorcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego wynoszący 276 godzin miesięcznie - zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

DANE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

 

Adres: 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10

Dane kontaktowe: tel. 42 674-44-66

e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

 

 

Zleceniobiorca  zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego (zgodnie z wyznaczonym harmonogramem spotkań).

 

Niniejsze zapytanie pozwoli na określenie wartości szacunkowej zamówienia, z tego względu prosimy o podanie szacunkowego kosztu w załączonym formularzu wyceny, nawet jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani realizacją usługi.

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenie jej za pośrednictwem poczty/ osobiście na adres: 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10

 (w godz. 9-15) lub przesłanie na adres e-mail: ceiron@ceiron.org.pl  

 

Potwierdzam otrzymanie w/w informacji.

 

 

______________________ ______________________________________

data Podpis osoby otrzymującej.

 

 

 

FORMULARZ WYCENY DO ROZEZNANIA RYNKU nr ..................................

 

 

Nazwa Wykonawcy

lub pieczątka firmy

 

 

Adres / telefon / e-mail,

 do korespondencji

 

 


LP

USŁUGA

CENA REALIZACJI ZA

1 godzinę usługi

Brutto w zł

1.             

Koszt usługi:

 

Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

    (za 1 godzinę)


 

  • Oświadczam, iż w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

 

 

 

...................................................

...................................................

Łódź, dnia

Czytelny podpis Zleceniobiorcy