Rozeznanie rynku - warsztaty reintegracji społecznej "Aktywne wsparcie osób zagrozonych wykluczeniem społecznym"

2018-11-20

 

Łódź dnia 19.11.2018

 

ROZEZNANIE RYNKU NR WP/9.1.1/III/2018/7

 

 

W związku z realizacją projektu pn. AKTYWNE WSPARCIE osób zagrożonych wykluczeniem społecznymprzez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie:

 

1. Przeprowadzenia warsztatów reintegracji społecznej,

 

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ul. Konstytucyjna 42c

92-203 Łódź

 

Charakterystyka przedmiotu zlecenia

 

1. Przeprowadzenie WARSZTATÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ dla uczestników projektu, około 10 osób zamieszkałych w woj. Łódzkim zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym  (w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych dla których ustalony został III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej),  w wieku 18-64 lata.

Charakterystyka  przedmiotu zlecenia:

  1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie dla uczestników projektu warsztatów reintegracji społecznej w wymiarze łącznie 30 h na grupę. Zajęcia odbywać się będą 5 x w tygodniu do 6 godz. dziennie.

  2. Tematyka: m.in. budowanie samooceny, radzenie sobie ze stresem, nauka komunikacji i autoprezentacji, sztuka ubioru i zachowania

     

    Planowane warsztaty:

     

Nr grupy

Tematyka

Okres szkolenia

Ilość uczestników

 

 Grupa

 

Warsztaty reintegracji społecznej

 

 

I poł. grudnia 2018

 

Około 10 osób

 

Zleceniobiorca powinien:

 

1. Posiadać  wykształcenie wyższe (psychologiczne)

2. Posiadać uprawnienia do wykonywania usługi

3. Posiadać minimum roczne doświadczenie w realizacji wsparcia psychologicznego m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

Ofertę cenową należy składać do dnia 26.11.2018  do Biura Projektu , 92-203 Łódź ul. Konstytucyjna 42 c

 w godzinach ( 10:00-14:00)  w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

 

 

Niniejsze zapytanie pozwoli na określenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach rozeznania rynku, z tego względu prosimy o podanie szacunkowego kosztu w załączonym formularzu wyceny, nawet jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani realizacją usługi.

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenie jej za pośrednictwem poczty/ osobiście na adres: 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c lub przesłanie na adres e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

 

 

Potwierdzam otrzymanie w/w informacji.

 

 

 

______________________ ______________________________________

miejscowość i data Podpis osoby otrzymującej.

 

 

 

 

 

FORMULARZ WYCENY

 

Nazwa Wykonawcy

lub pieczątka firmy

 

Adres e-mail, do korespondencji

 

 

 

LP

USŁUGA

CENA REALIZACJI ZA

1 godzinę usługi

Brutto w zł

1.             

Koszt usługi:

Przeprowadzanie warsztatów reintegracji społecznej

    (za 1 godzinę)

 

 

  • Oświadczam, iż w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

 

  • Oświadczam, iż w ramach proponowanej ceny spełnione zostaną warunki określone w niniejszym Rozeznaniu Rynku.

 

 

 

……………………….……………..……

……………………….……………..………….

dnia

Czytelny podpis Zleceniobiorcy