Rozeznanie rynku

2018-07-02

 

 

Łódź dnia 02.07.2018

 

ROZEZNANIE RYNKU NR  PP/9.1.1/2018

 

 

W związku z realizacją projektu pn. AKTYWNE WSPARCIE osób zagrożonych wykluczeniem społecznymprzez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ul. Konstytucyjna 42c

92-203 Łódź

 

Charakterystyka przedmiotu zlecenia

 

1. Sale/ pomieszczenia na indywidualne konsultacje z pośrednictwa pracy  dla uczestników projektu,  łącznie około 60 osób (tj. 6 godz./osoba) , spotkania z uczestnikami 3hx2 dni. Łącznie 360 godz. Terminy: od 10/2018 – 12/2018 . Łącznie 360 godzin.

Szczegółowy opis:

a)       Sale/pomieszczenia , tablica, stanowiska min.2 komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, sale bez barier architektonicznych (opcjonalnie) z możliwością bezpłatnego parkowania dla uczestników  m.in. poruszających się o kulach , na wózkach inwalidzkich korzystających z transportu samochodowego (  (w wymiarze  Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

 

Planowane terminy zajęć i liczba osób mogą ulec zmianie lub przesunięciu.

 

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

Ofertę cenową należy składać do dnia 10.07.2018  do Biura Projektu , 92-203 Łódź ul. Konstytucyjna 42 c

 w godzinach pracy biura ( 9:00-15:00)  w dni robocze od poniedziałku do piątku 

 

 

 

DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

 

Adres: 92-203 Łódź , ul. Konstytucyjna 42c

Dane kontaktowe: tel. 42 674-44-66

 

 

Zleceniobiorca  zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego .

 

Niniejsze zapytanie pozwoli na określenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach rozeznania rynku,, z tego względu prosimy o podanie szacunkowego kosztu w załączonym formularzu wyceny, nawet jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani realizacja usługi.

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenie jej za pośrednictwem poczty/ osobiście na adres: 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c ( w godz. 9-15) lub przesłanie na adres e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

 

 

Potwierdzam otrzymanie w/w informacji.

 

 

 

______________________ ______________________________________

miejscowość i data Podpis osoby otrzymującej.

 

 FORMULARZ WYCENY DO ROZEZNANIA RYNKU nr …………………………….

 

 

 

Nazwa Wykonawcy

lub pieczątka firmy

 

 

Adres e-mail, do korespondencji

 

 

 

LP

USŁUGA

CENA REALIZACJI ZA

1 godzinę usługi

Brutto w zł

1.             

Koszt usługi:

 

1. Sale/ pomieszczenia na indywidualne konsultacje z pośrednictwa pracy 

    (za 1 godzinę)

 

 

  • Oświadczam, iż w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia
  • nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
    w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

……………………….……………..……

……………………….……………..……

Miejsce, dnia

Czytelny podpis Zleceniobiorcy