ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - SZKOLENIA ZAWODOWE - PROJEKT "Otwarte drzwi do zatrudnienia II"

2018-09-10

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi, ul. Konstytucyjna 42c, informuje, że w przeprowadzonej procedurze w formie zapytania ofertowego nr 1/SZ/Z/2018 dotyczącego wyboru Wykonawcy, który zorganizuje szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu "Otwarte drzwi do zatrudnienia II" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wybrane zostały następujące oferty:

1. "WIEDZA" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych, ul. Legionów 2, 90-401 Łódź

2. RPS IT Radosław Pilc, ul. Napierskiego 

 

Wybór Wykonawcy odbył się zgodnie z procedurą zasady konkurencyjności, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.