Rozeznanie rynku - szkolenia z kompetencji kluczowych (SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL) w ramach projektu "Otwarte drzwi do zatrudnienia II"

2018-08-09

 

 

Łódź dnia 09.08.2018

 

ROZEZNANIE RYNKU NR   2 /RR/1.2.1/2018

 

Do Projektu pt. „Otwarte drzwi do zatrudnienia II”

współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach

  PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy;  Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

W związku z realizacją projektu pn. Otwarte drzwi do zatrudnienia IIprzez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie:

 

1. DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU,

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ul. Konstytucyjna 42c

92-203 Łódź

 

Charakterystyka przedmiotu zlecenia


1. Przeprowadzenie szkolenia z kompetencji kluczowych (szkolenie komputerowe ECDL PL) dla uczestników projektu, dla łącznej ilości 30 osób w wieku 15-29 lat bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy w tym biernych zawodowo i bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (w tym os. niepełnosprawne) zamieszkujące w woj. Łódzkim

 

 

Szczegółowy opis:

 

 

 1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia z kompetencji kluczowych (szkolenie komputerowe wg ECDL PL) .

  Moduły:

 • Podstawy pracy z komputerem

 • Podstawy pracy w sieci

 • Przetwarzanie tekstów

 • Arkusze kalkulacyjne

   

  Zajęcia poprzedzone testem ex-ante weryfikującym poziom kompetencji uczestników ( możliwość dostosowania wsparcia do poziomu wiedzy uczestników).

   

  Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym ECDL przeprowadzonym przez certyfikowanych egzaminatorów umożliwiającym uzyskanie certyfikatu ECDL potwierdzającym uzyskane kwalifikacje (koszt egzaminu nie wlicza się do rozeznania rynku).

   

 1. Szkolenie komputerowe ECDL przeprowadzone w:  3 edycjach ( średnio 8- 12  osób w grupie)

 2. Terminy: sierpień 2018 ; październik 2018; grudzień 2018

 3. Ilość godzin: średnio 100 h/grupa

 4. Tryb: 5 razy w tygodniu po 6h (szkoleniowych)

 5. Miejsce: Łódź

   

  Ostateczna liczba osób i okres  w jakim realizowane będzie  wsparcie w zakresie szkoleń z kompetencji kluczowych będzie wynikała z liczby uczestników Projektu i może ulec zmianie.

   

   

   

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW

   

   

   

   

  1. Posiadają wykształcenie wyższe lub certyfikaty/uprawnienia kierunkowe zgodne z kierunkiem szkolenia komputerowego oraz doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z grupy docelowej określonych w niniejszym rozeznaniu.

   

  2. Zleceniobiorcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego wynoszący 276 godzin miesięcznie - zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

   

  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

   

  Imię i nazwisko: Kamila Bartosiak

  Adres: 92-203 Łódź , ul. Konstytucyjna 42c

  Dane kontaktowe: tel. 42 674-44-66

   

   

  Zleceniobiorca  zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

  - realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego .

   

  Niniejsze zapytanie pozwoli na określenie wartości szacunkowej zamówienia, z tego względu prosimy o podanie szacunkowego kosztu w załączonym formularzu wyceny, nawet jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani realizacją usługi.

   

  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenie jej za pośrednictwem poczty/ osobiście na adres: 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c ( w godz. 9-15) lub przesłanie na adres e-mail: ceiron@ceiron.org.pl  do dnia  20.08.2018

   

   

  Potwierdzam otrzymanie w/w informacji.

   

   

   

   

  ______________________ ______________________________________

  miejscowość i data Podpis osoby otrzymującej.

   

   

   

   

   

   

   

  FORMULARZ WYCENY DO ROZEZNANIA RYNKU NR 2/RR/1.2.1/2018

   

   

  Nazwa Wykonawcy

  lub pieczątka firmy

   

   

  Adres e-mail, do korespondencji

   

   

   

  LP

  USŁUGA

  CENA REALIZACJI ZA

  1 godzinę usługi

  Brutto w zł

  1.             

  Koszt usługi szkolenia z kompetencji kluczowych

  (SZKOLENIE KOMPUTEROWE ECDL)

      (za 1 godzinę szkoleniową)

   

   

  • Oświadczam, iż w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia
  • nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
   w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  •  
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

   2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
    linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     

     

  ……………………….……………..……

  ……………………….……………..……

  Miejsce, dnia

  Czytelny podpis Zleceniobiorcy