Rozeznanie rynku - doradztwo zawodowe "Otwarte drzwi do zatrudnienia II"

2018-07-16

 

 

 

 

 

 

Łódź dnia 16.07.2018

 

ROZEZNANIE RYNKU NR   1 /RR/1.2.1/2018

 

Do Projektu pt. „Otwarte drzwi do zatrudnienia II”

współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach

  PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy;  Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

W związku z realizacją projektu pn. Otwarte drzwi do zatrudnienia IIprzez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie:

 

1. DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU,

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ul. Konstytucyjna 42c

92-203 Łódź

 

Charakterystyka przedmiotu zlecenia

 

1. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu,  dla 60 osób (36 K i 24M) w wieku 18-29 lat bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy w tym 48 os. (29K i 19M) biernych zawodowo i 12 os. (7K i 5M) bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (w tym os. niepełnosprawne) zamieszkujące w woj. Łódzkim

Szczegółowy opis:

a) Zamówienie obejmuje przeprowadzenie indywidualnych spotkań doradczych z 60 uczestnikami Projektu, w wymiarze 6h zegarowych dla 1 uczestnika  (2 spotkania po 3h lub 3 spotkania po 2h) oraz opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej w tym IPD w okresie 01.08.2018 – 30.06.2019

Ostateczna liczba godzin udzielonego doradztwa, ilość uczestników i okres  w jakim realizowane będzie  wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego będzie wynikał z liczby uczestników Projektu i może ulec zmianie.

 

Zakres obowiązków:

 • określenie potrzeb uczestników Projektu w kontekście form wsparcia oferowanych w Projekcie

 • identyfikacja potrzeb uczestników Projektu

 • diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy w oparciu o indywidualne wywiady (ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji os., analiza możliwości i wybór sposobu rozwiązania problemu)

 • opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej  oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika projektu

   

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW

   

  1. Posiadają wykształcenie zgodne z zakresem udzielanego doradztwa zawodowego tj. pedagogiki, psychologii, doradztwa zawodowego (lub pokrewne) lub ukończone studia podyplomowe we wskazanych powyżej kierunkach lub ukończone  szkolenia (związane z doradztwem zawodowym) potwierdzone stosownymi certyfikatami.

   

  2. Posiadają min. 1 rok doświadczenia zawodowego (w przeciągu ostatnich 3 lat) w czasie którego zrealizowane zostało indywidualne doradztwo zawodowe w tym m.in.: zagrożonymi wykluczeniem społecznym a w szczególności os. poszukującymi pracy, os. bezrobotnymi/długotrwale bezrobotnymi oraz osobami z  różnymi niepełnosprawnymi.

   


  3. Posiadają wiedzę , doświadczenie i kwalifikacje w zakresie objętym doradztwem zawodowym (tj. znają problematykę rynku pracy, przepisy z zakresu prawa pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znają procedury administracyjne, znają i potrafią posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania).

 1. Posiadają wiedzę dotyczącą potencjału Uczestników i trudności oraz znają specyfikę aktywizacji zawodowej.

   

  4. Zleceniobiorcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego wynoszący 276 godzin miesięcznie - zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

   

  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

   

  Imię i nazwisko: Kamila Bartosiak

  Adres: 92-203 Łódź , ul. Konstytucyjna 42c

  Dane kontaktowe: tel. 42 674-44-66

   

   

  Zleceniobiorca  zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

  - realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego .

   

  Niniejsze zapytanie pozwoli na określenie wartości szacunkowej zamówienia, z tego względu prosimy o podanie szacunkowego kosztu w załączonym formularzu wyceny, nawet jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani realizacją usługi.

   

  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenie jej za pośrednictwem poczty/ osobiście na adres: 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c ( w godz. 9-15) lub przesłanie na adres e-mail: ceiron@ceiron.org.pl  do dnia  23.07.2018

   

   

  Potwierdzam otrzymanie w/w informacji.

   

   

   

   

  ______________________ ______________________________________

  miejscowość i data Podpis osoby otrzymującej.

   

   

   

   

   

   

   

  FORMULARZ WYCENY DO ROZEZNANIA RYNKU nr …………………………….

   

   

  Nazwa Wykonawcy

  lub pieczątka firmy

   

   

  Adres e-mail, do korespondencji

   

   

   

               

  LP

  USŁUGA

  CENA REALIZACJI ZA

  1 godzinę usługi

  Brutto w zł

  1.             

  Koszt usługi

  INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

      (za 1 godzinę)

   

   

   

  • Oświadczam, iż w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia
  • nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
   w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  •  
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

   2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
    linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     

     

     

  ……………………….……………..……

  ……………………….……………..……

  Miejsce, dnia

  Czytelny podpis Zleceniobiorcy